Utvidet plangrense for detaljregulering av Bodding kryssingsspor

Planavgrensningen som ble varslet ved oppstart er ikke tilstrekkelig for å sikre alle nødvendige endringer som planen forårsaker. Det er derfor behov for å utvide planområdet med et mindre areal, markert med grønn, stiplet linje på kartet ovenfor. Utvidelsen er nødvendig for å opparbeide holdeplass for skolebuss.

Utvidelsen av planområdet er på ca. 2400 m2 og berører 2 grunneiendommer direkte.

Brevet som er sendt ut til berørte grunneiere og naboer kan leses ved å klikke på lenken nedenfor.

Brev - Varsel om utvidet plangrense


Publisert: 12.02.2020 16:06:59
Sist endret: 22.01.2023 21:31