Kvernberget Holding AS kunngjør oppstart av detaljregulering for Kvernberget, gnr/bnr 65/27 m.fl. Det varsles samtidig parallell behandling av plan og byggesak. Hensikten med planarbeidet er å legge til rett for utbygging av boliger for deler av Kvernberget.

Utbyggingsområdet ligger på sydsiden av E16 ca. 2 km fra Vormsund og drøyt 6 km fra Årnes. Formålet med planen er å legge til rette for utbygging av et variert boligområde i felt B2 med høy bokvalitet og et grønt preg. Det tas sikte på utbygging med konsentrert småhusbebyggelse som rekkehus, kjedehus o.l., men det vil også kunne være aktuelt med et visst innslag av andre hustyper som f.eks. eneboliger.

Kart oppstart reguleringsplan Kvernberget

Valg av trase for ny E16 vil kunne påvirke planarbeidet, og ev. konsekvenser av dette vil bli vurdert så snart det foreligger grunnlag for det. Se også egen nettside for det interkommunale plansamarbeidet, https://www.e16portalen.no/.

Forslagstiller ønsker i tillegg å se på mulighet for å omdisponere et mindre areal rett nordvest for felt B1 og sør for den regulerte vegen innenfor planområdet til næringsformål. Arealet er i dag avsatt til landbruks-, natur- og friluftsområde i kommuneplanen. En eventuell endring er ikke vurdert av kommunen.

Kom gjerne med innspill til planarbeidet. Merknader til planarbeidet sendes til Archimatika Norge AS, ved firmapost@archimatika.no, innen 15.02.2021.

Kopi av merknader sendes til: postmottak@nes.kommune.no, evt. i brev til Nes kommune, Postboks 114, 2151 ÅRNES.

Spørsmål kan rettes til Kristian Ødegaard på tlf 91111909 eller til firmapost@archimatika.no.

Saksdokumenter: 

Planinitiativ 02.09.2020

Versel oppstart detaljregulering - Kvernberget i Nes kommune

Referat oppstartsmøte 14 oktober 2020


Publisert: 15.01.2021 12:54:05
Sist endret: 31.01.2023 19:36