Norconsult AS varsler på vegne av grunneier Herman Henaug i henhold til Plan- og bygningsloven (PBL) §§ 12-8 og 12-3 om oppstart av arbeid med detaljregulering for «Sagstuåsen hyttegrend».

Planforslaget fremmes som en privat detaljregulering. Planarbeidet ble også varslet i januar 2016, men kommunen har krevd ny varsling pga. tidsaspektet og endringer i forutsetninger.

Planområdet på ca. 204 daa er lokalisert sørvest for Sagstusjøen ved Rakeievegen ca. 8 km øst for Årnes. 

Det planlegges for 40 nye tomter hvor det blir tillatt med oppføring av frittliggende fritidsbebyggelse, dvs. en hytteenhet pr. tomt (fritidseiendom). Adkomst skjer fra eksisterende kryss med fylkesveg 1572 Rakeievegen/Tussebuvegen (privat veg). Eksisterende trase for Tussebuvegen reguleres inn med en 5 meters korridor. Det skal videre reguleres inn adkomstveger, grønnstruktur, tursti, skiløyper, friområder, badeplass, felles renovasjon, renseanlegg og parkering for allmenheten.

I kommuneplanen er området benevnt F1 og avsatt til fremtidig LNF-område med spredt fritidsbebyggelse. Det er østre del av F1 (øst for Gulliksdalen) som reguleres. Planområdet omfatter del av gbnr 158/2,4 i tillegg til eiendommene med gnr. 158 og bnr. 20, 21, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 35, 37, 38, 41, 42, 44 og 46 som er innenfor planområdet. Det er 15 eksisterende hytter og 1 bolig innenfor planområdet.

Det er vurdert at tiltaket ikke utløser krav om planprogram eller konsekvensutredning (iht.PBL §§ 4-1, 4-2).

Innspill eller evt. spørsmål til varsel om oppstart sendes innen 16.10.2020 til:

Norconsult AS, v/Aksel Askeland, tlf.: 901 25 716 eller aksel.askeland@norconsult.com, evt. Norconsult AS,Pb 26, 2051 Jessheim.

Det bes om at kopi sendes til: postmottak@nes-ak.kommune.no, evt. i brev til Nes kommune, Postboks 114, 2151 Årnes.

Dokumenter i saken

Planavgrensning

Planinitiativ

Referat fra oppstartsmøte

 


Publisert: 16.09.2020 10:39:05
Sist endret: 26.01.2023 13:15