Planområdet er på ca. 75 daa, og ligger ca. 1,6 km i luftlinje sørøst for Årnes sentrum. Planområdet er vist på kartusnittet nedenfor. Et mer detaljert kartutsnitt med planavgrensning kan leses i varslingsbrevet lenger ned på siden under saksdokumenter. I kommunedelplan for Årnes, vedtatt 18.06.2019, er planområdet avsatt til boligbebyggelse.

 

Hensikten med planarbeidet er å regulere for boligutbygging. Det planlegges hovedsakelig konsentrert småhusbebyggelse med tilhørende infrastruktur, samt adkomstvei fra Øvre Hagaveg og gode leke-, oppholds- og aktivitetsmuligheter. Du finner mer informasjon i saksdokumentene nedenfor.

 

Innspill eller spørsmål til planarbeidet

Innspill eller evt. spørsmål til varsel om oppstart og utbyggingsavtalen sendes innen 10.01.2020 til:                            

Norconsult AS, v/Anne Larsson Hovind, tlf.: 97 68 37 90 eller anne.larsson.hovind@norconsult.com, evt. Norconsult AS, Pb 26, 2051 Jessheim.

Send gjerne kopi til Nes kommune på epost: postmottak@nes-kommune.no, evt. pr. brev: Nes kommune, Postboks 114, 2151 Årnes.      

 

Saksdokumenter

Brev med detaljert planavgrensning, datert 28.11.19

Planinitiativ datert 10.07.19

Referat fra oppstartsmøte 23.10.19


Publisert: 29.11.2019 10:26:42
Sist endret: 29.11.2019 10:26