På vegne av Runni Boligutvikling AS varsles det i henhold til Plan- og bygningsloven (PBL) §§ 12-8 og 12-3 om oppstart av arbeid med detaljregulering for «Sagvegen - Runni». Det varsles samtidig om oppstart av arbeid med utbyggingsavtale i henhold til pbl. §§ 17-4. Det er vurdert at tiltaket ikke utløser krav om planprogram og konsekvensutredning (iht. PBL §§ 4-1, 4-2). Planforslaget fremmes som en privat detaljregulering. 

Planforslaget ble varslet for første gang den 16.11.2016, men har grunnet revidering av kommunedelplan for Årnes, som ble vedtatt 18.06.2019, måttet avvente. Nytt oppstartsmøte med kommunen ble avholdt den 25.02.2020.

Planområdet er på ca. 24 daa, og ligger omtrentlig 1,5 km nordøst fra Årnes sentrum. Planområdet grenser til boligbebyggelse og noe dyrka mark. Området er i kommuneplanens arealdel avsatt til boligbebyggelse.

Utsnitt som viser planavgrensning

Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for boligutbygging i tråd med kommuneplanens arealdel. Det planlegges hovedsakelig for frittliggende og konsentrert småhusbebyggelse, herunder eneboliger med innbyrdes avstand mindre enn 8 m, konsentrert småhusbebyggelse i form av 2, 4 og 6 mannsboliger, rekkehus og leiligheter med 2-3 etasjer. Det skal også sees på trafikksikre adkomstløsninger samt gode leke- og oppholdsarealer.

Spørsmål vedrørende planarbeidet kan rettes til: Norconsult AS, v/ Andreas Kaarbø, tlf.: 45 28 61 01 eller e-post: andreas.kaarbo@norconsult.com.

Merknader til varsel om oppstart og utbyggingsavtalen sendes innen 16.06.2020 til: andreas.kaarbo@norconsult.com, evt. Norconsult AS, Pb 26, 2051 Jessheim.

Det bes om at kopi sendes til: postmottak@nes-ak.kommune.no, evt. i brev til Nes kommune, Postboks 114, 2151 ÅRNES.

Saksdokumenter:

Varselbrev

Planinitiativ

Referat fra oppstartsmøte

Tidligere oppstartsvarsel


Publisert: 15.05.2020 12:56:40
Sist endret: 22.01.2023 21:50