Presentasjon fra åpent møte om utvikling- del av Runni på Årnes.

 

I henhold til plan og bygningslovens § 12-8 varsler Nes kommune om oppstart av arbeid med utarbeidelse av områdereguleringsplan for del av Runni på Årnes.

Hensikten med planarbeidet er i hovedsak utvikling av området til bolig- og tjenesteformål. Kommunen har behov for å tilrettelegge for nye boliger som kan dekke behovet til ulike brukergrupper med særlige behov. I tillegg er det ønskelig at det også legges til rette for utvikling av ordinære boliger innenfor området. Videre er en mindre del av området aktuelt for grav- og urnelund ref. pågående arbeid med rullering av kommunedelplan for Årnes.

Frist for innsending av høringsuttalelser er tirsdag 30. april 2019.

Her kan du lese utdypende varselbrev og se nærmere på skisse til planavgrensning. Endelig avgrensning av planområdet vil bli avklart gjennom planprosessen.

Planarbeidet faller ikke inn under kriteriene i forskrift om konsekvensutredninger med tilhørende vedlegg, og foreslås derfor ikke konsekvensutredet. Naboer og grunneiere er varslet med brev i digital postkasse.

Eventuelle kommentarer/merknader til det igangsatte planarbeidet sendes skriftlig til Nes kommune via svarskjema på høringsportalen.

Uttalelser pr. brev sendes til Nes kommune, Postboks 114, 2151 Årnes eller på e-post: postmottak@nes-ak.kommune.no. Merk oversendelsen med saksnummer 2019/185.

 Spørsmål om planarbeidet kan stilles til Nes kommune v/Camilla Smedsrud, tlf. 92800194, epost camilla.smedsrud@nes-ak.kommune.no


Publisert: 25.04.2019 20:24:00
Sist endret: 25.04.2019 20:22