I henhold til plan- og bygningsloven (pbl.) §§ 12-8 og 12-3 varsles det om oppstart av arbeid med privat detaljreguleringsplan for felt B15 på Auli, gnr. 201 bnr. 1,4 mfl., samt opphevelse av de deler av reguleringsplanene for Søndre Auli III og Korsdalen som blir overlappende iht. pbl. §12-14. Det varsles samtidig om innledning av forhandlinger om utbyggingsavtale i henhold til pbl. §17-4.

Området er ikke regulert og er i gjeldende kommuneplan avsatt som fremtidig boligbebyggelse. Hensikten med reguleringsplanarbeidet er å legge til rette for boligutvikling.

Utdypende varselbrev kan leses her. 

Spørsmål vedrørende planarbeidet kan rettes til: Øvre Romerike Prosjektering AS v/ Andreas Kaarbø, tlf. 452 86 101, e-post: ak@orp.no

Merknader til varsel om oppstart sendes innen 27.06.2019 til: ak@orp.no med kopi til postmottak@nes-ak.kommune.no. Eventuelle merknader pr. brev sendes til Øvre Romerike Prosjektering AS, Pb 26, 2051 Jessheim. Merk gjerne oversendelsen med saksnummer 2015/1303.

 

Saksdokumenter

Kart med planavgrensning

Varselbrev

Planinitiativ

Referat fra oppstartsmøte

 

 

 


Publisert: 03.06.2019 09:38:11
Sist endret: 22.01.2023 21:06