Vi har utarbeidet et forslag til planprogram for rulleringen. Forslaget ble vedtatt for utleggelse til offentlig ettersyn og høring av formannskapet i møte den 15. juni 2021 (sak nr. 21/77). 

Planprogrammet kan leses her.

Saksfremlegg og vedtak fra politisk behandling kan leses her.

Rulleringen av kommuneplanen gjennomføres på grunnlag av gjeldende planstrategi for Nes kommune, vedtatt av kommunestyret 22.09.20. Hensikten med arbeidet er å sikre at kommuneplanen blir et funksjonelt og tydelig styringsverktøy i årene fremover. Kommuneplanens samfunnsdel og arealdel skal rulleres parallelt.

Planprogrammet som nå legges ut til offentlig ettersyn og høring redegjør for formålet med arbeidet, planprosessen, opplegg for medvirkning, sentrale problemstillinger, alternativer som skal vurderes og behov for utredninger. I og med at samfunnsdelen og arealdelen skal rulleres parallelt, inneholder planprogrammet også arealstrategier. Arealstrategiene vil være førende ved vurderingen av arealinnspill.  Etter offentlig ettersyn og høring skal planprogrammet fastsettes (vedtas) ved politisk behandling.

Høringsinnspill

Innspill, merknader og synspunkter til varsel om oppstart og planprogrammet kan sendes inn elektronisk via digitalt skjema.

Send inn elektronisk høringsinnspill

Innspill pr. brevpost sendes til Nes kommune, Postboks 114, 2151 Årnes eller på e-post til: postmottak@nes.kommune.no

Fristen for innsending av høringsinnspill er 20. august 2021. Husk å merke oversendelsen med saksnummer 20/13929. 

Arealinnspill til kommuneplanens arealdel

Det inviteres til å komme med innspill til nye eller endrede arealformål til kommuneplanens arealde. Arealinnspill må inneholde minimum inneholde følgende opplysninger:

  • Beskrivelse av forslaget og begrunnelse for ønsket.

(Hvis ønske om bolig må det angis type bolig, antall boenheter, samt adkomst til området. Hvis ønske om næring må det angis type næring, omfang og adkomst til området.)

  • Kart hvor aktuelt område er markert
  • Ca. størrelse på det aktuelle området
  • Kontaktinformasjon til forslagsstiller og grunneier(e)

 Bruk gjerne kommunens elektroniske skjema for arealinnspill:

Send inn elektronisk arealinnspill her.

Kommunens skjema for arealinnspill, er også tilgjengelig på papir i Servicetorget på Nes rådhus, og kan lastes ned i Wordformat her.

Arealinnspill pr brevpost sendes til Nes kommune, Postboks 114, 2151 Årnes.

Innspill på e-post til sendes til: postmottak@nes.kommune.no

Fristen for innsending av arealinnspill er 20. august 2021. Husk å merke oversendelsen med saksnummer 20/13929

 

 


Publisert: 04.08.2021 09:30:00
Sist endret: 22.01.2023 19:24