Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-12 vedtok kommunestyret i møte 20.11.2018 detaljreguleringsplan for Fjellfoten Vest B12, gnr. 175 bnr.456:

«Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-12 vedtas detaljreguleringsplan for

Fjellfoten Vest B12, gnr. 175 bnr. 456.

Reguleringsbestemmelse 3.1 situasjonsplan. Følgende underpunkt legges til:

• Beplantning»

 

Formålet med planen er å tilrettelegge for ny konsentrert småhusbebyggelse med tilhørende infrastruktur på felt B12 av Fjellfoten Vest.

Vedtaket kan påklages til Fylkesmannen i henhold til plan- og bygningsloven §§1-9 og 12-12, samt forvaltningsloven kap. VI.

Eventuelle klager må fremsettes skriftlig og sendes til: Nes kommune, pb. 114, 2151 Årnes. Klager kan alternativt sendes pr e-post til postmottak@nes-ak.kommune.no.

 

Eventuell klage må framsettes innen  torsdag 20.12.18. Merk innsendingen med saksnummer 2017/3297.

 

Vedtatt plan og tilhørende saksdokumenter kan leses her:

Reguleringsplankart, datert 25.9.18

Planbestemmelser, datert 25.9.18

Planbeskrivelse, datert 25.9.18

Saksframlegg

Saksprotokoll

Sammendrag av høringsinnspill med rådmannens kommentarer

Høringsuttalelser

ROS-analyse, datert 7.3.18

Sjekkliste naturmangfold, datert 7.3.18

Sol- og skyggestudie - desember

Sol- og skyggestudie - mars og september

Sol- og skyggestudie - juni

Illustrasjonsplan, datert 14.5.18


Publisert: 03.12.2018 09:01:56
Sist endret: 22.01.2023 20:43