Kongen i statsråd har fattet vedtak om vern av Ertsrudberget i Nes og Sør-Odal. Det nye naturreservatet ligger nord i Nes på kommunegrensen til Sør-Odal. Det er skogeierne selv som har tilbudt områdene for vern gjennom ordningen med frivillig vern.

Formålet med vernet er i hovedsak å bevare områder bestående av en større andel eldre skog med det biologiske mangfoldet av arter, naturtyper og økosystemer og å sikre et representativt utsnitt av både det typiske og sjeldne i norsk skognatur.

Et vern medfører at alle inngrep som forringer verneverdiene er forbudt og at vegetasjon og dyreliv er vernet mot skade og ødeleggelse. Dette innebærer forbud mot hogst, fysiske inngrep og motorferdsel. Tradisjonelt friluftsliv, jakt, fiske og beite er generelt tillatt.

I Nes ligger også naturreservatene Sakkhusmåsan, Hvitmåsan, Vindmyra, Grenimåsan og Aurstadmåsan og dyrefredningsområdene Beengen og Vorma.

Ertsrudberget er vernet som naturreservat i medhold av naturmangfoldloven § 37. Forskrift om vern av Ertsrudberget naturreservat


Publisert: 10.01.2018 09:13:39
Sist endret: 10.01.2018 09:13