Kommunestyret fattet i møte 26.09.17 (sak 107/17) følgende vedtak:
«Planprogram for kommunedelplan for Årnes, datert 22.8.2017, vedtas med hjemmel i plan og bygningslovens §§ 4-1 og11-13».


Det videre plan- og utredningsarbeidet vil foregå høst 2017, og et høringsutkast til ny kommunedelplan for Årnes skal etter planlagt framdrift legges ut til offentlig ettersyn januar/ februar 2018.


Her finner du vedtatt planprogram for kommunedelplan for Årnes, saksprotokoll  fra kommunestyrets behandling samt  saksframstilling.

Rådmannens vurdering av innkomne innspill kan leses ved å klikke på linken: https://www.nes-ak.kommune.no/siteassets/20-pdf-dokumenter/plan/kommunedelplan-for-arnes/fasetting-av-planprogram/innspill-med-radmannens-merknader.pdf


Eventuelle spørsmål til arbeidet med rullering av kommunedelplanen kan rettes til kommunalsjef Elisabet Frøyland tlf. 911 68 699 eller planrådgiver Camilla Smedsrud tlf. 928 00 194.


Publisert: 09.11.2017 14:52:24
Sist endret: 09.11.2017 14:52