Nes kommunestyre behandlet forslag til "Detaljregulering Årnes Næringspark (Tidligere Draka) Folmovegen - gbnr 167/57, 293, 339, 348, 351" i sak 17/87 i sitt møte 27. juni 2017. Følgende vedtak ble fattet:

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-12 vedtas detaljreguleringsplan for Årnes Næringspark – gbnr 167/57, 293, 339, 348, 351.

Planens formål er å legge til rette for videreføring og utvidelse av virksomheten i næringsparken. Trafikksikkerhet ved utbygging i næringsområdet forbedres med etablering av gang- og sykkelveg.

Det tillates ikke detaljhandel på søndager.

I henhold til plan- og bygningslovens §§ 12-12 og 1-9, jfr. forvaltningslovens kap VI, kan kommunestyrets endelige vedtak påklages til departementet.

Eventuelle klager fremsettes skriftlig og sendes Nes kommune, Pb. 114, 2151 Årnes.
Eller alternativt via mail: postmottak@nes-ak.kommune.no  Oversendelsen merkes med saksnummer 2012/294.
På grunn av sommeren settes en utvidet frist til 25. august 2017 for innsending av eventuell klage.

Saksdokumenter:

Saksprotokoll
Reguleringsplan
Reguleringsbestemmelser
Planbeskrivelse (uforandret etter offentlig ettersyn)
Saksframlegg
Brev fra Fylkesmannen i Oslo og Akershus
Brev fra Fylkesmannen
Nes kommune tilsvar og anmodning om frafall av innsigelse
Tiltakshavers kommentar
Fylkesmannen frafaller innsigelsen
Akershus fylkeskommune
Statens vegvesen
Statens vegvesen uttalelse til revidert planforslag
Norges vassdrags- og energidirektorat
Norges vassdrags- og energidirektorat frafaller innsigelsen
Hafslund nett AS
Nekas
Dagfinn Lien m.fl
Dagfinn Lien forslag til reguleringsendring

 


Publisert: 07.07.2017 09:42:06
Sist endret: 07.07.2017 11:12