Kommunestyret hadde til behandling i møte 05.02.2019 (politisk sak 19/4) vedtak av detaljreguleringsplan for blokkområde BB2 på Drognesjordet. 

Følgende enstemmige vedtak ble fattet:

"Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-12 vedtas «Detaljreguleringsplan for byggeområde BB2 i områdereguleringsplan for Drognesjordet".

Se lenger ned på siden for tilhørende dokumenter i saken.

Klageadgang:
Vedtaket kan påklages til Fylkesmannen i henhold til plan- og bygningsloven §§1-9 og 12-12, samt forvaltningsloven kap. VI. Eventuelle klager begrunnes og fremsettes skriftlig til

Nes kommune, Pb. 114, 2151 Årnes.
Klage kan alternativt innsendes via mail: postmottak@nes-ak.kommune.no.

Klagen må framsettes innen 3 uker fra tidspunkt for denne kunngjøringen.

Innsendelsen bes merket med saksnummer 2018/1278.

Vedtatt reguleringsplan
Vedtatte reguleringsbestemmelser
Planbeskrivelse
Saksframlegg
Illustrasjonsplan

Øvrige vedlegg til den politiske saken kan sees via politisk sak PS 4/19 i kommunestyremøte 05.02.2019:

https://www.nes-ak.kommune.no/motekalender/#se:mote/moteid:1214/utvalgid:1


Publisert: 13.02.2019 15:22:44
Sist endret: 22.01.2023 21:09