Vi har fått opplysninger som indikerer en negativ utvikling med rus blant ungdom som oppholder seg på Neskollen, og vi ønsker derfor å gå ut med litt informasjon. Med denne informasjonen ønsker vi ikke å skape utrygghet, men tvert imot skape en dialog om utviklingen og vise til hvilke tiltak som vil bli iverksatt. 

Utfordringene vi her står ovenfor er de samme som vi også ser i andre kommuner med jevne mellomrom, og vi ser at det ofte oppstår på nyetablerte boligområder der hvor ikke «alle kjenner alle». Nå gjelder det Neskollen, tidligere har det vært andre områder som har vært utsatt (eks. Auli og Årnes) og neste gang vil det dukke opp et annet sted. 

Ungdom som ruser seg er ofte et symptom på noe mer, og dette kan være ungdommens måte å si ifra om at alt ikke er bra. Hvis vi på et tidlig tidspunkt kan identifisere ungdom som er sårbare og i risikosonen kan vi lettere rette opp denne utviklingen og gi ungdommen tidlig hjelp. For å få til dette trenger vi din hjelp. 

Her må vi alle stå sammen, foreldre, skole, barnehage, næringsliv, politi, frivillige og alle andre. Vi må sørge for at ungdom får grenser, veiledning og oppleve god voksenkontakt. Når det oppstår risikomiljø blant unge så ønsker de ofte å finne løsning på problemet selv og holde voksne utenfor.  Dette handler om at de opplever at voksne ikke er tilgjengelige eller ikke bryr seg. 

Selv om ditt barn ikke er direkte rammet er det viktig at du også bidrar. Det er mange måter å bry seg på. Det viktigste er at du må tro det for å kunne se det, du må tørre å tro at ikke alle barn har det like godt. 

Vi vil nå sette i gang tiltak både på kort og lang sikt 

 

Tiltak på kort sikt:

  • Arrangere foreldremøter barnehage og skole
  • Invitere til møte med idretts- og næringsliv
  • SLT-koordinator, Nes  Lensmannskontor og andre aktuelle parter, holder åpent møte på Neskollen skole torsdag 9. mars kl. 18:00 -19.30. SLT-koordinator tar med seg innspill fra møtet og kopler på SLT-styringsgruppa i møtet den 15. mars
  • Utdanne 10 ansatte til å utvikle URO-metodikken som en metode for å identifisere bekymring og handle ved bekymring for barn eller unge
  • Etablert rom for samtale og urinprøvetaking på Familiens hus
  • Tverrfagligsamarbeid videreutvikles og styrkes (helsestasjon for ungdom, kultur ved fritid og forebygging, barnevern, psykisk helse og avhengighet og politi)

 

Tiltak på lang sikt:

  • Jevnlig opplæring og kursing av ressurspersoner
  • Holdningsskapende fagdager på ungdomsskolene rundt alkohol og alkoholbruk/alkoholvaner
  • SLT arbeidet styrkes og videreutvikles
  • Helhetlig oppvekststrategi, legge til rette for trygge og rusfrie lokalsamfunn og møteplasser

 

Opplever du uro, eller er du bekymret?

Foreldre og andre som opplever bekymring eller bare er urolig, både når det gjelder egne, og også andres barn og unge, i forhold til rusbruk, utøvelse av vold eller annet. Nå har du mulighet til å være med å hjelpe til, bry deg!

Ta kontakt med Nes lensmannskontor på telefon 02800, de vil kunne gi råd, veiledning og informasjon, eller tilby nødvendig hjelp og samtaler.

 

Neskollen skal fortsatt være i god utvikling og være et godt sted å bo.

 

Vi inviterer til oppvekstmøte  torsdag 9. mars kl 18:00 til 19:30 på Neskollen skole.

Representanter Politi og fra oss i kommunen vil fortelle om hvordan vi sammen kan bidra til et godt oppvekstmiljø rundt barn og ungdom på Neskollen. Det vil også bli mulighet for spørsmål og innspill. Alle velkommen!

 

 


Publisert: 02.03.2017 21:29:09
Sist endret: 07.03.2017 07:33