Åpenhet handler både om innsyn i dokumenter og saksbehandling og hvordan kommunens ledere og ansatte kommuniserer utad.

Som en del av den offentlige forvaltning er kommunen bundet av Offentleglova.

Loven gir rett for enhver til å kreve innsyn i kommunens saksdokumenter, journaler og liknende register, etter nærmere angitte vilkår. Hvert krav skal vurderes konkret i henhold til saksbehandlingsreglene i Offentleglova. Formålet med loven er nettopp å tilrettelegge for en åpen og gjennomsiktig forvaltning og styrke tilliten til det offentlige.

Kommunen har avdekket mangel på kompetanse og rutiner for hvordan slike innsynskrav fra offentligheten skal håndteres. Dette er ikke i  overenstemmelse  med måten vi ønsker å møte våre innbyggere og befolkningen for øvrig på.

Vi har nå igangsatt et omfattende arbeid for å heve kompetansen på området og utarbeide felles rutiner for håndtering av innsynskrav,  arbeidet ledes av vår nyansatte jurist.


Publisert: 27.06.2017 11:29:03
Sist endret: 27.06.2017 11:29