Innhold

Kommunalt avløpsanlegg

Fjellfoten renseanlegg

Avløpsvannet fra kommunale ledninger i Nes ledes til Fjellfoten renseanlegg. Kommunen sørger for at alle som er tilknyttet kommunale avløpsledninger får ledet sitt avløpsvann hit. 

Målsetninger og krav

 • Lede bort avløpsvannet på en problemfri og hygienisk betryggende måte
 • Dimensjonere, anlegge og drifte avløpsnettet med tanke på funksjonsgrad og sikkerhet mot tilbakeslag og oversvømmelser
 • Drifte og vedlikeholde renseanlegget på en slik måte at man oppnår en optimal rensing og slamkvalitet i tråd med utslippskrav og gjeldende forskrifter fra myndighetene

Kommunale planer

Kommunens planer innen avløp står i Hovedplan for vann, avløp og vannmiljø 2016 - 2025.

Tilknytning til kommunalt avløpsanlegg

Alle som ønsker å knytte seg til kommunal avløpsledning, kan søke om det. Ligger en kommunal ledning nær eiendommen din, plikter du å knytte deg til.

Vilkår

Ved tilknytning til kommunalt avløpsanlegg må man betale et engangsgebyr, og man betaler årlige gebyrer, se oversikt her. Vilkår som gjelder når man er tilknyttet er standard abonnementsvilkår.

Alle nye bygg som tilknyttes avløpsanlegg skal ha installert vannmålere.

Rehabilitering

Er du tilknyttet kommunalt avløpsanlegg og skal rehabilitere private stikkledninger, skal dette alltid meldes fra til kommunalteknisk avdeling. Her ligger skjema Melding om utført arbeid.

Kjøkkenavfallskvern

Det er ikke tillatt å installere avfallskvern til kjøkken. Forbudet er hjemlet i forurensningsforskriften 15A-4.

Løsninger for tilknytning

En stor fordel ved en slik tilknytning, er at du slipper drift og vedlikehold av eget renseanlegg.

 • Tilknytning av privat stikkledning til eksisterende kommunal avløpsledning
 • Tilknytning av privat stikkledning til annen eksisterende privat stikkledning
 • Tilknytning av privat stikkledning til nye private fellesledninger eller nye kommunale hovedledninger
Slik gjør du

Før

Kontakt fagkyndig rørlegger/entreprenør. I tillegg til å stå for arbeidene, vil de kunne stå for nødvendige søknader om tillatelse hos kommunen.

For tilkobling til kommunal avløpsledning kreves:

Arbeid kan ikke igangsettes før nødvendige tillatelser er gitt.

Under

Alle arbeider dokumenteres med bilder, innmålte koordinater, som-bygget-tegninger og eventuell TV-inspeksjon og trykktest. 

Etter

Bilder, innmålinger og som-bygget-tegninger skal sendes til kommunalteknisk avdeling. Det skal tydelig framgå type og bruk av ledning, materiale og dimensjon/diameter, kummer og andre detaljer. Er det søkt om tillatelse til tiltak, kan dokumentasjonen følge søknad om ferdigattest

Privat avløpsanlegg

Privat avløpsanlegg kan være:

 • private stikkledninger som fører til kommunalt avløpsanlegg
 • privat avløpsrenseanlegg som renser vannet på eller i nærheten av egen eiendom og fører dette til grunnen (infiltrasjon) eller til nærmeste vassdrag.

Her menes avløpsrenseanlegg.

Eier av anlegget skal sørge for at avløpsvannet renses i henhold til statlige krav og lokale mål.

Kommunen har tilsyn med alle eiendommer med privat avløpsanlegg.

Nytt utslipp og nytt anlegg

Eier du en eiendom som ligger langt unna kommunalt avløpsanlegg og ønsker innlagt vann i et bygg eller oppføre et nytt bygg med innlagt vann, må du søke om å få lov til å etablere et utslipp.

Oppgradering av anlegg

Eier du et anlegg og dette ikke tilfredsstiller gjeldende krav, eller om det er kommunalt avløpsanlegg i nærheten av eiendommen, kan du få pålegg om å knytte deg til kommunalt avløpsanlegg eller bygge/oppgradere anlegget du har. Se Oppryddingsplan 2016 - 2022.

Slik gjør du ved nytt utslipp og nytt anlegg

Før

Hvilken løsning som passer best for din eiendom, avhenger av bruksområde og lokale forhold. Kostnader for etablering og drift av anleggene varierer.

Valg av avløpsløsning skal gjøres i samråd med nøytralt fagkyndig foretak som vurderer beste løsning, og som ikke vil ha fortjeneste av valgt avløpsløsning.

For nytt utslipp og nytt anlegg kreves:

Arbeid kan ikke igangsettes før nødvendige tillatelser er gitt.

Under

Alle arbeider dokumenteres med bilder, innmålte koordinater, som-bygget-tegninger og eventuell TV-inspeksjon og trykktest. 

Etter

Bilder, innmålinger og som-bygget-tegninger skal sendes til kommunalteknisk avdeling. Det skal tydelig framgå type og bruk av ledning, materiale og dimensjon/diameter, kummer og andre detaljer. Dokumentasjonen kan følge søknad om ferdigattest

Behandling av søknad

For behandling av søknader betales saksbehandlingsgebyr av tiltakshaver. Ved fullstendig søknad er behandlingstiden normalt seks uker for utslippsøknad og normalt tre uker for tillatelse til tiltak.

Slik gjør du ved oppgradering av anlegg

Før

Hvilken løsning som passer best for din eiendom, avhenger av bruksområde og lokale forhold. Kostnader for etablering og drift av anleggene varierer.

Kontakt fagkyndig rørlegger/entreprenør. I tillegg til å stå for arbeidene, vil de kunne stå for nødvendige søknader om tillatelse hos kommunen.

For oppgradering av anlegg kreves:

Arbeid kan ikke igangsettes før nødvendige tillatelser er gitt.

Under

Alle arbeider dokumenteres med bilder, innmålte koordinater, som-bygget-tegninger og eventuell TV-inspeksjon og trykktest. Eksisterende rør og anlegg kartlegges.

Etter

Bilder, innmålinger og som-bygget-tegninger skal sendes til kommunalteknisk avdeling. Det skal tydelig framgå type og bruk av ledning, materiale og dimensjon/diameter, kummer og andre detaljer. Dokumentasjonen kan følge søknad om ferdigattest

Behandling av søknad

For behandling av søknader betales saksbehandlingsgebyr av tiltakshaver. Ved fullstendig søknad er behandlingstiden normalt tre uker.

Samarbeid med naboen kan lønne seg økonomisk og miljømessig

I noen tilfeller kan du spare penger på å gå sammen med naboer om et felles renseanlegg. Det kan også gi bedre renseresultater og bidra til et enda bedre vannmiljø, da dere får større mulighet for å plassere renseanlegget der det egner seg best.

Du kan også gå sammen med naboer om å bygge felles avløpsledning for å koble dere til offentlig ledning. Dette kan ofte bli billigere enn at hver enkelt eiendom oppgraderer renseanlegget sitt.

Drift, vedlikehold og kontroll av privat avløpsanlegg

For anleggstyper hvor det er krav om drifts- og vedlikeholdsavtale, skal årsrapport sendes kommunen innen 1. februar hvert år. Det er firmaet/anleggsleverandøren du har avtale med, som står for årsrapporteringen.

Krav til drift, vedlikehold og kontroll finner du i forurensningsforskriften kapittel 12 og kapittel 13 og/eller utslippstillatelse for din eiendom.

Nettsider i forbindelse med privat avløpsanlegg

Tømming av private avløpsanlegg/slamavskiller

Tømming av septik fra båter og bobiler

Det er mulig å tømme toaletter fra båter i Vorma og Glomma direkte til godkjent mottaksanlegg på Årnes brygge. Anlegget ligger på bryggeanlegget til Årnes Båtforening. Båtforeningen og kommunen samarbeider om driften av anlegget. Anlegget kan også ta imot septik fra bobiler.

Tilbudet er gratis å benytte.

 

Oversikt over anlegg som tar i mot septik fra båter:

 • Hurdalssjøen nordvest: Vestsidevegen 60. Hurdal Båt og Snekkeforening. Utsiden av klubblokalet. Kun porta potti tømming. Er nå i bruk.
 • Hurdalssjøen sørøst: Nedstrøms E6, i Merra. Brygga til Andelva Båtforening. Både tømming av porta potti og slange til å tømme tanken om bord. Er nå i bruk.
 • Glomma/Vorma nedstrøms Svanfoss: I Årnes. Brygga til Årnes Båtforening, ved Elvekongen. Både tømming av porta potti og slange til å tømme tanken om bord. Er nå i bruk.
 • Vorma oppstrøms Svanfoss: I Sundet. Blir sannsynligvis etablert på en brygge i Sundet. Både tømming av porta potti og slange til å tømme tanken om bord. Pt. uavklart når det blir ferdig, planlegging pågår.

Problemer med avløp

Tette rør?

Hvis avløpsvann flommer opp i kjeller og sluk, kan det skyldes tette rør. Kontakt rørlegger, så får du hjelp til å finne ut hvor feilen ligger.

Hvis problemet skyldes ledningene som går fra huset ditt til kommunens hovedledning, kan rørleggeren eller et septikfirma stake eller spyle dem opp.

Hvis problemet skyldes at kommunens hovedledning er tett, kan du kontakte kommunalteknisk avdeling.

Full tank?

Hvis du har slamavskiller eller minirenseanlegg, kan årsaken til problemene være at tanken er full. 

Erstatning for skade

Meld alltid fra om eventuelle skader til forsikringsselskapet ditt, uansett hva årsaken til skadene er.

Husk dovett og fettvett

Ikke kast matfettet ditt i vasken eller i do. Det tetter rørene og tiltrekker seg rottene. Våtservietter og Q-tips i do er heller ikke bra. Sjekk ut dovett.no og fettvett.no for flere tips for å unngå tette rør.

 

Avløp fra nærings- og industrivirksomhet

 

Informasjon om oljeutskiller

Er din virksomhet utstyrt med vaskeplass, smørehall, servicehall eller lignende er du pliktig til å montere og vedlikeholde oljeutskiller.

 

Hvem må ha oljeutskiller

Virksomheter som har vaskeplass, smørehall, servicehall eller lignende.

Dette inkluderer bensinstasjoner og vaskehaller for kjøretøy, motorverksteder, bussterminaler, verksted og klargjøringssentral for kjøretøy, anleggsmaskiner og skinnegående materiell, og anlegg for understellsbehandling.

Virksomheter som ikke er nevnt ovenfor, men som har vaskeplass, servicehall eller lignende med påslipp av oljeholdig avløpsvann til kommunalt nett vil også kunne omfattes av krav til oljeutskiller.

Noen eksempler på virksomheter som kan omfattes av krav til oljeutskiller:

 • Parkeringshus
 • Oppsamlingsplass med sluk i gulvet eller innlagt vann som tilføres til kommunalt nett
 • Mekaniske verksteder
 • Sorteringsanlegg
 • Fjernvarmsentraler
 • Garasjeanlegg med tilgang til vann
 • Avfallsmottak

 

Krav til oljeutskillere er hjemlet i forurensningsforskriftens kapittel 15. 

Forurensningsloven 

Forskrift om påslipp av olje-, fettholdig og industrielt avløpsvann til offentlig avløpsnett

Installasjon og godkjenning av oljeutskiller

Ingen kan sette i verk nye utslipp av oljeholdig avløpsvann eller øke utslipp vesentlig uten at tillatelse er gitt.

Ved etablering av virksomhet som omfattes av forurensningsforskriftens kapittel 15 (eller 15 A) og installasjon av oljeutskiller, må det:

 • Søkes om byggetillatelse hos byggesaksavdelingen og
 • Søkes om påslippstillatelse og sanitærabonnement hos Kommunalteknikk

Ved endring, utskifting eller oppgradering av oljeutskiller skal det også søkes byggetillatelse og ny utslippstillatelse og sanitærabonnement.

 

Med søknad skal det vedlegges:

 • Erklæring om ansvarsrett (eller eksisterende sentral godkjenning)
 • Situasjonskart med inntegnede ledninger, prøvetakingskum og oljeutskiller (1:500 eller 1:1000)
 • Avtale om rettigheter til drift (og eventuell etablering) av ledninger over annens grunn, dersom ledningene går over annens grense.
 • Kopi av tømme- og kontrollavtale (minimum 1 per år)
 • Kopi av prøvetakings- og analyseavtale (minimum 1 per år)
 • Informasjon om oljeutskiller og prøvetakingskum (produktdatablad, spesifikasjon o.l.)
 • Spesifisert sand- og oljevolum
 • Maksimalt prosjektert påslipp (maksimalgrense er 50mg olje per liter)

 

Skjemaet «Påslipp/utslipp-tillatelse av olje- og eller fettholdig avløpsvann» benyttes for å søke/informere om nytt eller endret anlegg på Nes kommunes nettsider.

Krav til drift, vedlikehold og rapportering

Alle utskillere skal driftes, kontrolleres og rapporteres på i henhold til kommunens krav.

Hvis det er montert oljeutskiller er det krav til opprettholdelse av:

 • Årlig Tømme- og kontrollavtale med godkjent firma
 • Årlig prøvetaking og analyse av akkreditert laboratorium
 • Årlig rapportering til kommune

 

Det er bedriften som bruker oljeutskiller som er ansvarlig for denne i henhold til forurensningsloven og -forskriften.

 

Informasjon om fettutskiller

Virksomheter som produserer eller serverer mat må ha fettutskiller, og tømme den regelmessig.

 

Hvem må ha fettutskiller?

Alle virksomheter som har avløpsvann som inneholder fett, skal ha fettutskiller.

Eksempler på virksomheter som må ha fettutskiller:

 • Restauranter
 • Kafeer og konditorier
 • Catering og ferdigmatprodusenter
 • Gatekjøkken og kiosker
 • Pizza- og hamburgerbarer
 • Kantiner
 • Slakterier
 • Kjøttforedlingsbedrifter
 • Fiskeforedlingsbedrifter
 • Hermetikkindustri
 • Margarin- og matoljeindustri
 • Friteringsindustri
 • Bakerier
 • Meierier
 • Røkerier
 • Matbutikker med steke-/grillavdeling

Listen er ikke uttømmende.

 

Installasjon og godkjenning av fettutskiller

Ingen kan sette i verk nye utslipp av fettholdig avløpsvann eller øke utslipp vesentlig uten at tillatelse er gitt. Ved etablering av virksomhet som omfattes av forurensningsforskriftens kapittel 15A-4 og installasjon av fettutskiller, må det:

 • Søkes om byggetillatelse hos Byggesaksavdelingen og
 • Søkes om påslippstillatelse og sanitærabonnement hos Kommunalteknikk

Ved endring, utskifting eller oppgradering av fettutskiller skal det også søkes byggetillatelse og ny påslippstillatelse og sanitærabonnement.

Virksomheter etablert etter 7. januar 2019 må installere en fettutskiller før oppstart.

Virksomheter etablert før 7. januar 2019 som ikke har en fettutskiller, må installere en innen 7. januar 2020.  

Hvis du ikke har en fettutskiller, eller skal starte ny virksomhet, ta kontakt med en leverandør for å få hjelp til å velge rett størrelse på utskilleren. Kun fettutskillere som er dimensjonert etter Norsk Standard NS-EN 1825-1 og NS-EN 1825-2 er godkjent.

 

Med søknad skal det vedlegges:

 • Erklæring om ansvarsrett (eller eksisterende sentral godkjenning)
 • Situasjonskart med inntegnede ledninger, prøvetakingskum og fettutskiller (1:500 eller 1:1000)
 • Avtale om rettigheter til drift (og eventuell etablering) av ledninger over annens grunn, dersom ledningene går over annens grense.
 • Kopi av tømme- og kontrollavtale (minimum tømmeintervall 4 per år, årlig kontrollsintervall)
 • Kopi av prøvetakings- og analyseavtale (minimum 1 per år)
 • Informasjon om fettutskiller og prøvetakingskum (produktdatablad, spesifikasjon o.l.)
 • Spesifisert vann- og fettvolum
 • Krav til påslippet (tatt ved uttak): pH: 6-10 | temperatur: <30 grader | KOF: <600mg/l (kjemisk oksygenforbruk)

 

Skjemaet «Påslipp/utslipp-tillatelse av olje- og eller fettholdig avløpsvann» benyttes for å søke/informere om nytt eller endret anlegg på Nes kommunes nettsider.

 

Krav til drift, vedlikehold og rapportering

Alle utskillere skal driftes, kontrolleres og rapporteres på i henhold til kommunens krav.

Hvis det er montert fettutskiller er det krav til opprettholdelse av:

 • Kvartalsvis Tømmeavtale med godkjent firma
 • Årlig kontrollavtale med godkjent firma
 • Årlig prøvetaking og analyse av akkreditert laboratorium
 • Årlig rapportering til kommune

 

Det er bedriften som bruker fettutskiller som er ansvarlig for denne i henhold til forurensningsloven og -forskriften.

 

Dette gjør du med frityrfettet

Frityrfett skal aldri helles i avløpet eller i fettutskiller. Årsaken er at frityrfett stivner veldig raskt og fører til problemer.

Du kan gjøre en av disse tingene:

 • Levere frityrfettet på godkjent mottak
 • Inngå en avtale med et privat firma om henting av frityrfettet

 

Sjekk ut fettvett.no for flere tips for å unngå tette rør.

 


Publisert: 29.09.2016 14:30:41
Sist endret: 26.01.2023 12:50