Innhold

Generelt om gebyrer og faktura

Kommunale Huseiergebyrer - hvilke gebyrer består de av?

De kommunale huseiergebyrene består av: eiendomsskatt, renovasjon, vann/avløp, septik og feiing/tilsyn. Alle disse gebyrene faktureres sammen, fordelt på terminer.

Hvordan beregnes satsene på kommunale avgifter?

De kommunale huseiergebyrene er selvkost.

Selvkost er den totale kostnaden som er nødvendig for å produsere en tjeneste eller et produkt. Selvkostprinsippet innebærer at inntekter fra gebyret for en tjeneste eller et produkt ikke skal overstige kostnadene ved å produsere tjenesten eller produktet.

Hvert år blir det utarbeidet en selkostkalkyle hvor man legger inn de antatte kostnadene pr område for neste år for å beregne hva tjeneste vil koste å utføre disse tjenestene.

Å beregne kostnadene for et år helt nøyaktig vil være en umulig oppgave, og det som eventuelt blir overskytende, eller er hentet inn for lite, blir utjevnet med et fond. Fondene er knyttet opp mot hvert sitt område. Som f.eks vann, avløp osv.

Dette fondet kan ikke bli mer enn 5 år gammelt før pengene må utbetales innbyggerne igjen. (I noen spesielle tilfeller kan det være flere år)  Det betyr at penger som er betalt inn for mye i år 1, og ikke blir brukt opp i løpet av 5 år, må betales tilbake etter 5 år ved at avgiftene reduseres, eller ved en utbetaling.

Gebyrer som beregnes etter selvkostprinsippet:

 • Vann/avløp
 • Renovasjon
 • Feiing/tilsyn
 • Septikgebyrer

Eiendomsskatt er ikke et gebyr, men en skatt, og beregnes ut ifra eiendommens verdi. Les mer om eiendomsskatten og hvordan den beregnes her:

Eiendomsskatt

Retningslinjer Selvkost:

Du kan lese mer i retningslinjene for selvkost på regjeringens sider her:

Retningslinjer selvkost

Når mottar jeg faktura på kommunale huseiergebyrer?

Som hovedregel faktureres gebyrene 4 ganger i året, med forfall i mars, juni, september og desember. 

Fra 3. kvartal 2023 kan du selv bestemme om du ønsker kommunale gebyrer fordelt på 4 eller 12 terminer. Om du ikke foretar deg noe vil du fortsatt motta 4 fakturaer i året. 

Ønsker du de kommunale avgiftene fordelt på 12 terminer, må du bestille dette ved å gå inn på "Min side" via hjemmesiden vår, velg "Min eiendom og til stist "Fakturahyppighet".

Månedlig fakturering

Nes kommune tilbyr månedlig fakturering på kommunale huseiergebyrer. Hvis du ønsker denne løsningen, må du selv bestille dette ved å gå inn på "Min side" via hjemmesiden vår, velg "Min eiendom" og til sist "Fakturahyppighet".

Du kan ikke bestille månedlig faktura for boenheter som:

 • Har innstallert vannmåler, men ikke har lest av vannmåleren det siste året.
 • Er den del av fellesfaktura (borettslag)

Med månedlig fakturering fordeles gebyrene jevnt utover 12 måneder, og faktura for januar vil inneholde vannmåleroppgjøret.

Overføring fra kvartalsvis faktura til månedlig faktura må tilpasses kommunens ordinære kvartalsvise fakturering. Det vil si at dersom det er utstedt faktura for et kvartal kan ikke månedlig fakturering starte før perioden er ferdig. Har du mottatt faktura for periode 01.01.24 - 31.03.24, vil månedlig faktura gjelde fra og med 01.04.24.

Med månedlig fakturering oppfordrer vi til å opprette avtalegiro og eFaktura/Digipost. Dersom du allerede har avtalegiro og eFaktura/Digipost vil dette fortsette som før, og du behøver ikke foreta deg noe. 

Gjør oppmerksom på at fakturahyppighet følger eiendommen, også ved eiendomsoverdragelse.

Det påløper ingen gebyrer ved å endre til månedlig fakturering.

Eventulet kan du bruke skjema som du finner her:

Til skjema for bestilling av månedlig fakturering

Vannmåleroppgjør - Avregning av vann- og avløpsforbruk

Har du vannmåler i huset ditt vil faktura for 1 termin inneholde vannmåleroppgjør.

Med vannmåleroppgjør menes at vann- og avløpsforbruket for hele fjoråret avregnes. Avregningen er basert på innrapportert/avlest vannmåleravlesning som blir gjort på slutten av året. Målt forbruk og innbetalt forskudd (akonto) blir avregnet mot hverandre. Har vi ikke mottatt vannnmåleravlesning er avlesningen stipulert.

Her er en liten forklaring på varelinjene som er på faktura for 1 termin:

Avløpsgebyr/ vanngebyr målt forbruk viser forbruket forrige år, ut i fra avlest vannmåleravlesning. Er ikke vannmåleren lest av er forbruket stipulert.

Akonto avløp/ vann viser ny akonto (forskuddsbetaling) for nytt år. Dette fastsettes ut fra forbruket forrige år, og vil bli avregnet på neste årsoppgjør. Beløpet fordeles på fire eller tolv terminer.

Innbetalt avløp/vann viser det som er forskuddsbetalt i løpet av forrige år, og avregnes mot det virkelige forbruket (målt forbruk). 

 • Dersom det er betalt mindere i forskudd vann/avløp enn det som er brukt, vil merforbruket legges til på faktura for 1 termin.
 • Dersom det er betalt mer i forskudd vann/avløp enn det som er brukt, vil overskytende trekkes i fra på faktura for 1 termin. Noen vil oppleve å få tilbake penger (kreditnota)
 • Om målerstanden er rappoprtert inn feil må du ta bilde av vannmåleren og sende til gebyrer@nes.kommune.no
Hvor sendes fakturaen?

Fakturen sendes til tinglyst hjemmelshaver på faktureringstidspunktet, i valgt løsning for mottak gjennom din banks multikanal. Her kan du velge hvordan du vil ha din faktura, på e-faktura, avtalegiro, digipost, vipps eller post.

(Løsningen knytter seg til personnummer/organisasjonsnummer til hjemmelshaver og det er derfor ikke mulig å bruke en annen fakturamottaker enn tinglyst eier.)

Ta kontakt med din bank for mer informasjon.

Eksempel på faktura inkludert forklaringer og kommentarer.

Trykk her for eksempel på faktura med forklaring

eFaktura/avtalegiro/digipost/vipps

eFaktura tilbys i ulike betalingsflater som nettbank eller mobil betalingsapp (for eks. Vipps eller mobilbank).

Fra 1. desember 2021 ble eFaktura tjenesten enda enklere. Du slipper å inngå eFaktura-avtale med fakturautstedere enkeltvis. Hvis du allerede har avtale om eFaktura og samtykker i “Ja takk til alle”, vil du få tilsendt faktura fra alle leverandører som kan sende eFaktura automatisk.  Ta kontakt med din bank for mer informasjon.

Jeg har flyttet

Nes kommune oppdaterer databasen mot Folkeregisteret i forkant av fakturering. Vi trenger derfor ikke beskjed fra deg hvis du har byttet adresse

Kommunen har legalpant i eiendommer. Det betyr at vi må forholde oss til den som til enhver tid står som tinglyst eier av en eiendom. Vi har derfor ikke mulighet til å dele opp fakturaen og sende til både ny og gammel eier. Fordeling av disse kostnadene må ny og gammel eier ta seg imellom som en del av salgsoppgjøret. Eiendomsmegler skal hjelpe til med å sette opp regnestykket da dette er et privatrettslig forhold.

Jeg har solgt boligen min, hva gjør jeg med fakturaen da? 

Nes kommune oppdaterer databasen mot Matrikkelen/kartverket i forkant av fakturering. Vi trenger derfor ikke beskjed fra deg hvis du har solgt din eiendom. 

Kommunen har legalpant i eiendommer. Det betyr at vi må forholde oss til den som til enhver tid står som tinglyst eier av en eiendom. Vi har derfor ikke mulighet til å dele opp fakturaen og sende til både ny og gammel eier. Fordeling av disse kostnadene må ny og gammel eier ta seg imellom som en del av salgsoppgjøret. Eiendomsmegler skal hjelpe til med å sette opp regnestykket da dette er et privatrettslig forhold.

Dødsbo, hvor sendes fakturaen?

Vi forholder oss til registrert hjemmelshaver frem til eiendommen er overdratt til ny eier etter tinglysning. Post fra kommunen vil bli sendt til dødsboet fram til ny eier er tinglyst.

Hva betyr postene i fakturaen som har minusbeløp?

Poster som står i minus kan komme av flere årsaker.

Kommunalteknikk jobber kontinuerlig med ajourhold av databasen. Når vi oppdager feil i gebyrene vil vi rette dette, og vi krediterer på neste terminfaktura. I henhold til Foreldelsesloven krediteres beløpene maksimalt tre år tilbake i tid. 

På 1. terminfaktura avregnes vann- og avløpsforbruk for året før. Dette er basert på innrapportert vannmålerstand ved årsskiftet. Målt forbruk og  innbetalt forskudd blir avregnet mot hverandre. Innbetalt forskudd vil komme som minuspost på fakturaen. Hvis man har penger til gode kommer det til utbetaling ved neste terminfaktura. 

Fakturabeløpet står i 0,-. Hva gjør jeg med fakturaen?

Faktura med 0,- i beløp trenger ingen handling, med mindre du har avtalegiro. Da må du slette fakturaen i forfallslisten i nettbanken din.

Hvorfor er regningen jeg mottok høyere enn normalt?

Høyere faktura kan komme av flere grunner. 

Kommunalteknikk jobber kontinuerlig med ajourhold av databasen. Når vi oppdager feil i gebyrene vil vi rette dette, og vi etterfakturerer på neste terminfaktura. I henhold til Foreldelsesloven  etterfaktureres beløpene maksimalt tre år tilbake i tid. 

På 1. terminfaktura avregnes vann- og avløpsforbruk for året før. Dette er basert på innrapportert vannmålerstand ved årsskiftet. Målt forbruk og  innbetalt forskudd blir avregnet mot hverandre. Har du betalt for lavt forskudd  i fjor blir fakturaen høyere når faktisk forbruk ligger til grunn. 

Jeg blir fakturert for boenheter som ikke er i bruk. Hvordan kan jeg endre dette?

Vi henter informasjon om eiendommen din fra eiendomsregisteret, og fakturerer per boenhet. Dersom eiendommen din er registrert med feil antall boenheter, eller du ønsker å fjerne en boenhet, eksempelvis en hybel, må du sende søknad om bruksendring til Byggesak på epost: postmottak@nes.kommune.no

Hvorfor har jeg fått egen regning på hytta mi?

Fritidsboliger er en egen eiendom og fakturaene som sendes ut fra kommunen gjelder eiendommer. Det er ikke anledning til å få samlet alt knyttet til en person i én faktura.

Kan jeg dele opp regningen?

Ta kontakt med Innfordringen/Eidsvoll kommune på e-post: innfordring@eidsvoll.kommune.no.

Eller telefon 940 23 608 / 477 84 497 

Fakturakopi, hvor får jeg det?

Før fakturaene godkjennes/trekkes i nettbank kan du skrive ut en kopi fra nettbanken din.

De fleste banker har også et fakturaarkiv hvor dine betalte fakturaer kan hentes. Ta kontakt med din bank for veiledning.

For andre hendvendelser,  ta kontakt med økonomiavdelingen - ring servicetorget på telefon: 66 10 40 00.

Hva skjer dersom jeg ikke betaler til forfall?

Krav vedrørende kommunale eiendomsavgifter og eiendomsskatt er sikret ved lovbestemt pant (legalpant) i eiendommen. Dette betyr at kommunen har automatisk panterett for ubetalte krav. Slik panterett har rettsvern uten tinglysning og går foran andre heftelser i eiendommen. Panteretten er også særskilt tvangssgrunnlag og kan danne grunnlag for begjæring om tvangssalg av eiendommen.

Dette er derfor spesielt viktig å sjekke med kommunen i forbindelse med salg av eiendommer. Eiendomsmeglerne har dette som en fast rutine.

Meglere, privatpersoner og andre som formidler kjøp/salg av eiendommer må også huske på å kontakte kommunen. Eventuelle restanser vil alltid følge eiendommen og vil da automatisk bli overført til den nye eieren av en eiendom dersom dette ikke er gjort opp ved overdragelsen av en eiendom.

Nes kommune har inngått samarbeid med Eidsvoll kommune vedr innfordring av kommunale avgifter/eiendomsskatt.

Purring blir utsendt fra Eidsvoll og eventuelle avtaler og henvendelser vedr betaling av kravet rettes direkte til Eidsvoll. Eidsvoll benytter blant annet Altinn for utsending av purringer. Tlf 47784497  epost: innfordring@eidsvoll.kommune.no

Installere vannmåler

Om du betaler vann/avløp etter areal kan det lønne seg å installere vannmåler. I tillegg er det noen eiendommer hvor det er krav om dette. Dette gjelder alle nye bygg/boenheter, landbruks/kombinasjons og næringseiendommer.

Montering av vannmåler bestilles hos et godkjent rørleggerfirma.

For å bestille henting av vannmåleren må enten eier eller rørlegger fylle ut et skjema for bestilling av vannmåler, skjemaet finner du her:

                                                    Skjema for bestilling av vannmåler

Når måleren er klar for henting vil du motta en beskjed om dette til eposten som ble skrevet inn på skjemaet.

Når rørlegger installerer måleren må de fylle ut skjemaene som følger med vannmåleren ved henting , og sende inn til postmottak@nes.kommune.no, eventuelt pr post til Nes kommune pb. 114, 2151 Årnes.

Måleren må plasseres slik at den måler alt forbruk til eiendommen, eventuelt må det installeres flere målere.(For landbruksbygg må man installere en ekstra måler som trekker i fra avløpsgebyr)

Har du installert vannmåler er det ikke anledning til å gå tilbake til stipulert forbruk.

Selve måleren leies av Nes Kommune for en sum pr år (prisen finnes i gebyrregulativet), og dette fordeles på terminene for kommunale avgifter.

Kommunen bytter da vannmåler gratis om det skulle være noe feil med den.

Spesielt for nærings- landbruks- og kombinasjonseiendommer

For disse eiendommene blir antall abonnementsgebyrer basert på det totale forbruket på eiendommen. 

Om eiendommene ikke har vannmåler vil alt BRA på hele eiendommen være med i grunnlaget for vann/avløp etter areal.

Mer informasjon om vann og avløp

                                                                     Regler Vann og avløp

Mer informasjon om vannmåler

                                                                            Vannmåler

På Min side kan du finne mer informasjon om din eiendom- logg inn øverst på siden eller trykk her: 

                                                                             Min side

Eiendomsskatt

 

I hvilke områder av kommunen er det skrevet ut eiendomsskatt?

Kommunestyret i Nes har vedtatt at det skal kreves inn eiendomsskatt i hele kommunen.

Hvor høy er eiendomsskatten?

For 2024 er eiendomsskattepromillen 2,25 i Nes for boliger og fritidsboliger. For næring er eiendomsskattepromillen 1,5.

Hvordan beregnes eiendomsskatten på min eiendom?

Nes kommune benytter skatteetatens boligverdi som eiendomsskattegrunnlag der dette foreligger. Det er i utgangspunktet kun alminnelige boliger som får eiendomsskatten fastsatt etter boligverdi.

Resterende eiendomstyper (Næring, fritidseiendommer, våningshus etc) får vanligvis kommunal takst. Kommunal takst fastsettes av skattetakstnemnda i Nes kommune.

Hvordan beregner skattetakstnemda i Nes arealet på boligen?

Skattetakstnemda i Nes benytter bruksareal (BRA) som er registrert i matrikkelen som et utgangspunkt.

Jeg har fått får høy skatt og vil klage, hvordan gjøres det?

Først må du sjekke om du har fått skatten beregnet etter Formuesgrunnlag fra Skatteetaten eller etter kommunal taksering av Nes kommune. Dersom det er Formuesgrunnlag som ligger til grunn, vil det under «type eiendom» på skatteseddelen din stå «Formuesgrunnlag bolig». Dersom det ikke står «Formuesgrunnlag bolig» har det blitt brukt kommunal taksering på din eiendom.

Dersom skatten er beregnet fra skattetatens boligverdi må du klage til Skatteetaten. Dersom du mener det er feil på skatten for 2022 må du da selv endre grunnlaget ved å sende en endringsmelding til skatteetaten for inntektsåret 2020.

Dersom eiendommen er taksert kommunalt av Nes kommune, må du fylle ut klageskjema som finnes på Nes kommune sin hjemmesider og sende det inn før klagefristen utgår.

Kan jeg unnlate å betale eiendomsskatten hvis jeg har påklaget denne?

Eiendomsskatten må betales innen forfall selv om denne påklages. Dette følger av eiendomsskattelovens § 25. Ved økning eller reduksjon av takst vil endringer av skattebeløp bli motregnet neste fakturautsending.

Hva skjer med eiendomsskatten når en eiendom skifter eier?

Skatten følger eier. Dersom faktura er sendt ut til gammel eier må gammel og ny eier gjøre opp seg imellom.

Jeg har fått faktura på eiendomsskatt for en eiendom som jeg nettopp har solgt. Kan ikke kommunen ordne det slik at den blir sendt til ny eier?

Nei, ny og gammel eier må gjøre opp seg imellom, eller bruke tilsendte faktura og betale hver sin del.

Når sendes faktura til ny eier?

Når tinglysning er foretatt vil vi få dette oppdatert i vårt system.  Neste faktura vil da bli sendt ny eier.

Hvor mange ganger/terminer i året skal eiendomsskatten betales?

Eiendomsskatten faktureres sammen med øvrige kommunale avgifter 4 ganger i året. Antall terminer vedtas av kommunestyret.

 Mer informasjon om eiendomsskatt finner du her:

                                                         Mer informasjon eiendomsskatt

Vann og avløp

Hva betyr abonnementsgebyr vann/avløp?

Abonnementsgebyr vann og avløp er et fast gebyr pr boenhet.

For landbrukseiendommer og næring blir abonnementsgebyret beregnet ut i fra forbruk vann/avløp.

Satsene blir årlig vedtatt i kommunestyret, se priser i gebyrregulativet

Hva betyr ákonto vann/avløp?

Ákonto vann- og avløp er forventet forbruk for inneværende år og beregnes på bakgrunn av fjorårets forbruk. 

Om måleren er nyinstallert stipulerer man forbruket det første året til ca 150m3 for en enbolig og 70m3 for en leilighet. For nærings- og landbrukseiendommer stipulerers det likt lignende eiendommer.

Hvis du mener at forskuddet ditt er satt for høyt eller lavt kan du kontakte Kommunalteknikk og justere forskuddet.

Send en mail til gebyrer@nes.kommune.no

Vannmåler- når skal den leses av og hvordan får jeg registrert det?

Vannmåleren skal leses av en gang i året, fristen er 1. desember. Hjemmelshaver vil ca den 15. november motta en SMS om å lese av vannmåleren. 


Avsender vil være et 14-sifret nummer som er unikt for deg. Det vil derfor ikke være mulig å videresende SMS. Dette er nødvendig for at avlesningen skal registreres på riktig måler.

Slik gjør du

 • Les av tallene på vannmåleren din. Ikke ta med sifrene bak komma (røde tall) på måleren. Normalt vil vannmålerstanden bestå av 4-6 siffer.
 • Svar på SMS-en du fikk med tallene som sto på vannmåleren. Du skal kun sende tallene som står før komma.

Har du flere vannmålere

Hvis du har mer enn en vannmåler, vil du motta en sms per vannmåler. Det er viktig at du svarer på riktig SMS med riktig avlesning.

Du kan ikke svare på samme sms-varsel med flere avlesninger. Har du mottatt sms for flere målere, må du svare med en avlesning per sms.

Svare på SMS

Dersom du sender flere svar på samme sms, er kun siste svar gjeldende. Meldinger som inneholder annen info enn målerstand blir ikke lest og besvart. Det betyr at hvis du sender feil tall, kan du rette det opp ved å sende en ny sms.

Motta brev

Dersom hjemmelshaver fortsatt ikke har sendt svar innen tidsfrist i purre-sms, sendes brev til Altinn eller hjemmelshavers valgte digitale postkasse.

I brevet beskrives det hvordan du kan registrere vannmåleravlesningen din på www.leseav.no.

Noen hjemmelshavere opplever problemer med å åpne brevet dersom man har en app for digital postkasse. Man må da åpne brevet direkte i nettleseren sin.

Dersom hjemmelshaver ikke åpner brevet i Altinn innen 48 timer, sendes brevet til trykking og hjemmelshaver vil da motta brevet i papirformat.

Rapportering av målerstand kan fortsatt gjøres på www.leseav.no, eller du kan fylle ut en svarslipp og leveres på kommunens servicetorg.

Har hjemmelshaver valgt en annen digital postkasse enn Altinn, vil brevet ikke gå til trykk. Man må derfor åpne brevet i sin digitale postkasse for å finne informasjonen man trenger for å registrere avlesning på leseav.no

I tilegg kan det være lurt å lese av måleren jevnlig for egen kontroll. Ta straks kontakt med kommunen dersom måleravlesningen din er unormal. Årsaken kan være en vannlekkasje.

Dersom du ikke leser av vannmåleren vil det påløpe et gebyr og ditt forbruk vil bli stipulert basert på tidligere års forbruk.  

Installering av vannmåler

Montering av vannmåler bestilles hos et godkjent rørleggerfirma.

For å bestille henting av vannmåleren må enten eier eller rørlegger fylle ut et skjema for bestilling av vannmåler, skjemaet finner du her:

                                                    Skjema for bestilling av vannmåler

Når måleren er klar for henting vil diu motta en beskjed om dette til eposten som ble skrevet inn på skjemaet.

Når rørlegger installerer måleren må de fylle ut skjemaene som førlger med vannmåleren ved henting , og sende inn til postmottak@nes.kommune.no, eventuelt pr post til Nes kommune pb. 114, 2151 Årnes.

Måleren må plasseres slik at den måler alt forbruk til eiendommen, eventuelt må det installeres flere målere.(For landbruksbygg må man installere en ekstra måler som trekker i fra avløpsgebyr)
Vannmåleren skal installeres etter bestemmelser i forskrift om vann- og avløpsgebyr, Nes kommune.

Har du installert vannmåler er det ikke anledning til å gå tilbake til stipulert forbruk.

Forbruk vannmåler på fakturaen er mye høyere enn hva jeg registrerte/beregnet.

Om målt forbruk er høyere enn hva du registrerte kan dette skyldes en feil i avlesningen, eller at det i fjor ble stipulert avlesning. Ta bilde av måleren og send til gebyr@nes.kommune.no

Arealet på fakturen er mye høyere enn det faktiske arealet, hvorfor?

Kommunen oppdaterer arealet etter hva som står i matrikkelen.

Bruksarealet ganges så med en faktor på 1,2 (bestemt i gebyrregulativet) for å få frem vann eller avløp etter areal.

Om du mener Arealet er feil kan du selv sjekke dette på 

                                                                       Min side

Priser og beregninger vann og avløp

Priser for vann og avløp er basert på selvkost, og blir årlig vedtatt av kommunestyret. Se hele gebyrregulativet for inneværende år her:

Gebyrregulativ 

Fakturabeløpet er i minus, hva skjer med pengene?

Hvis man har penger til gode kommer det til fratrekk ved neste terminfaktura. 

Jeg har brukt mye vann på å vanne, vaske bil eller fylle badebasseng. Kan jeg få refusjon på avløpsgebyret?

Nei. For Nes kommune gjelder vann inn = avløp ut, og prisene er beregnet på bakgrunn av dette.

Gebyrene er selvkost som betyr at gebyrene er satt etter hva det koster kommunen å utføre tjenestene.

Fritak for gebyrer

For å kunne få fritak for vann og avløpsgebyrer må man plombere vannet. Gebyr for plombering/gjenpning vil tilkomme. Satsen for det kommunale vannverket finner du her: Gebyrregulativ 

Ta kontakt med vannverket du tilhører:

Kommunalt vannverk: 924 98 048
Årnes vannverk: 63 90 90 80

                                                                         Eiendomskatt

Forskrift for vann og avløpsgebyrer

Fra 2021 trådte ny forskrift for vann og avløpsgebyrer i kraft. Mer info om den finner du her:

                                     Informasjon om ny forskrift

Link til lovdata her:  Forskrift vann og avløpsgebyrer

Renovasjon

 

Hva betyr grunnbeløp renovasjon?

Grunngebyr renovasjon er et fast gebyr pr. boenhet uavhengig av hvor store beholdere du har. Dette skal, sammen med gebyr pr. beholder, dekke kommunens kostnader knyttet til husholdningsrenovasjon.

Antall grunngebyr bestemmes av antall boenheter på eiendommen.

Satsene blir årlig vedtatt i kommunestyret, se priser i gebyrregulativet.

Hva dekker renovasjonsgebyret?

Det er kommunens ansvar å sørge for at alt avfall behandles på en måte som er trygt for helse, natur og miljø. Alle som bor eller har hytte/fritidsbolig i Nes må derfor betale renovasjonsgebyr, slik at avfallet ditt skal bli hentet og behandlet på en trygg og miljøvennlig måte.

Renovasjonsgebyret dekker blant annet:

 • forsvarlig innsamling av avfallet
 • videre transport og behandling av avfallet
 • innkjøp og utlevering av poser, beholdere og annet utstyr
 • reparasjon og utskiftning av beholdere
 • drift av gjenvinningsstasjonene
 • informasjon, kampanjer og materiell om renovasjon, gjenvinning og ombruk
 • administrasjon i kommunen
Hva betyr de ulike gebyrene?

Eksempler på noen gebyr:
50001 Matavfall 140 ltr.: Gebyr for tømming av en 140 liters avfallsbeholder til matavfall.
50010 Restavfall 240 ltr. Gebyr for tømming av en 240 liters avfallsbeholder til restavfall.
50019 Papir 360 ltr. Gebyr for tømming av en 360 liters avfallsbeholder til papp og papir.
50027 Nedgravd avfallsbeholder: Gebyr for tømming av nedgravde beholdere, et gebyr pr. boenhet.  
50024 Hjemmekompost Gebyr (fradrag) for kompostering av husholdningens matavfall. Egne forutsetninger gjelder. 

50022 Bytte av avfallsbeholder: Det er et engangsgebyr som påløper hvis du har bestilt bytte til større eller mindre avfallsbeholder.

50023 Hytterenovasjon. Gebyr for avfall fra fritidsbolig. Det er satt ut containere flere steder i kommunen til bruk for husholdningsavfall fra hytte/fritidsbolig.

Våre beholdere kommer i fire størrelser for rest- og papiravfall:

 • 140 liter
 • 240 liter
 • 360 liter
 • 660 liter

For matavfall har vi 2 størrelser.:

 • 140 liter
 • 240 liter

Beholdere på 140, 240 og 360 liter har to hjul, 660 beholder har fire hjul

Hvorfor må jeg ha flere beholdere?

Kommunestyre i Nes har vedtatt at innbyggerne i kommunen skal sortere husholdningsavfallet i fire fraksjoner (avfallstyper). Alle husholdningene skal ha tilgang til beholder for matavfall, papir/papp og restavfall. I tillegg til beholdere brukes sekk til emballasjeplast. Når avfallet blir sortert blir miljøet og lommeboken glad.    

Kan jeg slippe matavfallsbeholder?

Det er nedfelt i avfallsforskriften at alle husstander skal være med i den kommunale renovasjonsordningen. Kommunestyre har vedtatt at innbyggerne i Nes skal sortere husholdningens avfall i fire fraksjoner (typer avfall). Matavfallet som sorteres ut av innbyggerne i Nes blir levert til anlegg for produksjon av biogass.

Kan jeg slippe papirbeholder?

Det er nedfelt i avfallsforskriften at alle husstander skal være med i den kommunale renovasjonsordningen. Kommunestyre har vedtatt at Nes skal sortere husholdningens avfall i fire fraksjoner (typer avfall). Papir og papp som sorteres ut er en viktig råvare, og selges til fabrikker som lager nytt papir. Dette er med på å holde renovasjonsgebyrene lavere.

Jeg har veldig lite avfall, kan jeg få fritak for renovasjon?

Alle som eier bolig eller hytte/fritidsbolig i Nes kommune er pliktige til å betale de kommunale eiendomsgebyrene. Renovasjonsgebyret må man betale uavhengig av hvor mye avfall man har.

At boligen står midlertidig ubebodd, gir heller ikke rett til fritak for renovasjon. For å få fritak for renovasjon må boligen være ubeboelig, det vil normalt si at vann og strøm må være frakoblet.  Man kan redusere kostnadene til renovasjon ved å bestille mindre beholder eller dele beholdere med nabo.

Fritak fra renovasjonsgebyr

For å få fritak for renovasjonsgebyr må boligen være ubeboelig. Det vil normalt si at vann og strøm er frakoblet/plombert.

Min hytte/fritidsbolig er ikke i bruk, kan jeg få fritak for renovasjonsgebyret?

Alle som eier bolig eller hytte/fritidsbolig i Nes kommune er pliktige til å betale de kommunale eiendomsgebyrene. Renovasjonsgebyret må betales uavhengig av hvor mye eiendommen brukes.

Det er mulig å søke om fritak fra renovasjonsgebyret. Fritak for hytterenovasjon innvilges kun dersom hytta er revet eller kondemnabel.

Huset er revet, men jeg har fått gebyr på renovasjon. Hva må jeg gjøre?

Du må melde fra til Esval Miljøpark KF som vil ta inn beholderne og avslutte renovasjonsgebyrene.

 

Jeg blir fakturert for boenheter som ikke er i bruk. Hvordan kan jeg endre dette?

Vi henter informasjon om eiendommen din fra eiendomsregisteret, og fakturerer per boenhet. Dersom eiendommen din er registrert med feil antall boenheter, eller du ønsker å fjerne en boenhet, eksempelvis en hybel, må du sende søknad om bruksendring til Byggesak på epost: postmottak@nes.kommune.no

 

For mer informasjon om kommunens renovasjonsordning besøk esval.no:

                                                                          Esval

Septik 

Hva betyr grunngebyr Septik

Grunngebyret er fastdelen av septik gebyret. Den blir fakturert med et gebyr pr tank.

I tilegg kommer et forbruksgebyr etter hvor mange kubikk din tank er. Et gebyr dekker tanker opptil 4 m3 og større taker enn dette får et tillegg pr m3.

Satsene blir årlig vedtatt i gebyrregulativet.

Gebyrregulativ 

Hvor ofte tømmes tanken?

Tanker som er i den ordinære tømmeordningen tømmes annhvert år. Om du har behov for hyppigere tømming må dette bestilles, og det vil tilkomme et gebyr for eksta tømming.

Tette tanker er untatt den ordinære tømmingen og må bestille tømming, og betale, for hver gang.

Hva gjør jeg om tanken er full?

Ta kontakt for septiktømming:
Brd. Stenskjær A/S:
 62 97 40 00

 

Jeg har ikke lenger septiktank, hvorfor står det på fakturaen?

Om du nylig har installer minirenseanlegg eller koblet deg til offentlig kloakk, kan det hende at ferdigmeldingen har krysset faktureringen. Du vil på neste faktura da få fradrag for septikavgifter siden dato for ferdigmelding.

Om det er en stund siden endringen var, og det er utstedt ferdigmelding, ta kontakt på:

gebyrer@nes.kommune.no

 

Feiing og tilsyn

Hvorfor må vi betale Feie-og tilsynsgebyr

Alle boliger og fritidsboliger som har fyringsanlegg som brukes til oppvarming av byggverk, skal ha behovsprøvd feiing og tilsyn med fyringsanlegget. Her legges risikovurdering til grunn for å vurdere behovet for tilsyn og feiing av disse.

Minimumsfrekvensen på fire år fra forebyggende forskriften er fjernet, noe som gir kommunen muligheten til å ha lengre tilsyns- og feiefrekvenser enn fire år. Tilsyns- og feiefrekvens trenger ikke være like.

Ved spørsmål, ta kontakt med Øvre Romerike Brann og Redning, telefon 47 88 43 00.

Mer informasjon om feiing og tilsyn

Hva er feiegebyr?

Feiegebyret er et gebyr pr. pipeløp på din bolig.

Hva er tilsynsgebyr brannforebygging?

Tilsynsgebyr brannforebygging er et gebyr som dekker tilsyn med boliger som har fyringsanlegg. Fyringsanlegg er f.eks. peis/ildsted

 

 Mer informasjon om feiing og tilsyn finner du her:

                                    Feiertjenesten- Øvre Romerike brann og redning


Publisert: 07.02.2022 07:53:29
Sist endret: 02.02.2024 12:45