Innhold

VA-planer

Hovedplan for vann, avløp og vannmiljø 2016 - 2025 rev. D

Om planen

Hovedplanen er en samordning av virksomhetens planer for vann, spillvann, overvann og vannmiljø og skal være et arbeidsverktøy for disse fagområdene. For hvert fagområde er det gitt en oppsummering av mål, status viktige strategier for arbeidet internt.

Det er lagt opp til en opptrapping av fornyelsestakten på både vann-, spillvanns- og overvannsnettet. Det legges også opp til noe utvidelse av kommunalt spillvannsnett for tilknytning av eksisterende boliger. Tiltaksplanen gir føringer for bruk av avgiftsmidlene for de neste 10 årene, og medfølgende utvikling av avgiftsnivåene for vann og avløp.

Sentrale satsingsområder i perioden er miljømålene i Vannforskriften, rehabilitering av eldre ledningsnett for vann og avløp, opprydding i private avløpsanlegg og et økt fokus på klimatilpasning.

Hovedplan 2016-2015 rev.D

 

Oppryddingsplan 2016 - 2022 rev. E

Om planen

Nes kommune har laget en oppryddingsplan for eiendommer som har private avløpsrenseanlegg som ikke renser godt nok etter gjeldende rensekrav. 

Oppryddingsplan 2016-2022, rev. E

VA-prosjekter 2019

Auli del 2

Om prosjektet

Auli del 2 består av ledningsnett i Tandbergvegen, Granvegen og en del av Fjellvegen. 

 • Kart
 • Total lengde 3600 meter vann-, spillvanns-, og overvannsledninger (1200m av hver)
 • Omfattende prosjekt på boligfelt med mange berørte
 • Anleggstid 2018-2019

Bakgrunn for prosjektet er eldre ledningsnett fra 1960-tallet i dårlig forfatning. Spillvannsnettet får store mengder innlekk av fremmedvann, og spillvann lekker ut av de dårlige betongledningene. Prosjektet utføres i samarbeid med Årnes vannverk, som skifter ut vannledningene.

Det etableres fortau på deler av strekningen i Tandbergvegen.

 

Fremdrift

Dato Merknad
November 2018

Oppdatert informasjon om prosjektet:

 

Rehabiliteringen av VA prosjektet i Granveien – Tandbergveien er nå kommet forbi krysset Tandbergveien-Fjellveien. For Granveien, har det dessverre vært stille i flere uker, etter at det ble funnet gammel udetonert dynamitt, som har ligget der siden feltet ble bygget.


Dette er naturligvis godt nytt for alle som bor i Fjellveien. Nå vil det være mulig å kjøre ut av området ned Tandbergveien. Som tidligere beskrevet er det en del uforutsette ting som dukker opp under bakken, slik at fremdriften tar tid. Tandbergveien vil nå fremover være stengt for gjennomkjøring på oversiden av dette krysset. Som tidligere annonsert, er det skilt i området som opplyser om hvor veien er stengt.


Når det gjelder Granveien, vil det bli sakte fremdrift fremover. Som kjent, det ble i oktober funnet gammel dynamitt i veioppbyggingen, denne stammer fra den gangen veien ble bygget. Dette ble behørig meldt inn til politi og DSB. Et av sikkerhetstiltakene som måtte utføres er skuddsikkert glass i gravemaskinen. Dette er nå på plass. Videre er det en del øvrige restriksjoner, og tiltak som må følges for å sikre sikkerheten. Dette betyr betydelig mer forsiktig fremdrift, enn det som er planlagt. Byggherre og entreprenør vil vurdere behov for hvor lenge utvidede sikkerhetstiltak vil være påkrevet. Nå må inntil videre bl. a. arbeidet stoppes opp når folk passerer. Entreprenøren har også mer vakthold på plass under graving. Det er svært viktig å følge veiledning fra entreprenør ved ferdsel i området. Sikkerhet kommer alltid først, og det er viktig at sikkerheten ivaretas på en god måte, både for de som jobber og de som ferdes i området. Hittil har vi unngått skader, og målet er at vi skal unngå det. Vi fortsetter å sende ut UMS (korte beskjeder på sms) som går til beboere som vil være direkte berørt, og ved å oppdatere vår informasjon på denne nettsiden. Så lenge været er såpass mildt som nå, fortsetter jobben med de resursene som nå er i drift. Blir vinteren strengere, snø, og lave temperaturer, vi driften kunne bli redusert for en periode. Da vil i så fall groper graves igjen og veien åpnes for gjennomkjøring.


Av ovennevnte grunner ligger entreprenøren litt etter fremdriftsplanen. Derfor vil de fortsatt ikke ha mulighet til å tilby grunnere private oppdrag med å fornye stikkledninger. Det blir forberedt stikk på utsiden av veien, slik at disse kan påkobles i ettertid. Dersom Park og Anlegg på et senere tidspunkt vil ha mulighet for å påta seg private jobber vil vi informere om dette på denne nettsiden.


Utfordringer med tilkomst til private eiendommer, blir stort sett løst nå. Park og Anlegg setter pris på tilbakemeldinger dersom dere har innspill til hvorledes ting kan gjøres på beste måte. Dette er et krevende prosjekt, det er kupert, trangt og mye fjell. Vi setter stor pris på den tolmodighet og fleksibilitet som utvises. Dersom dere ønsker å komme i kontakt med oss, er vi tilgjengelige på mail;

Park og Anlegg AS; kjell.holm@park-anlegg.no
Nes kommune; kjartan.Knutsen@nes-ak.kommune.no

 

September 2018

Vedrørende trafikkavvikling Tandbergvegen/Granvegen.

Her ligger et oversiktskart over stengt veg.

Tandbergvegen er stengt for biltrafikk. Det vil bli opprettholdt gangpassasje på utsiden av anleggsgjerdet.

Det vil foregå sprenging og graving langs Granvegen fra 18.09.2018. Vegen vil være stengt fra husnr 12 for både biltrafikk og myke trafikanter.

Disse arbeidene vil flytte seg daglig ettersom arbeidet utføres og vegen vil bli åpnet for flere.

Juli 2018 Rehabiliteringen av VA prosjektet i Granveien – Tandbergveien er nå godt i gang med anleggsfirmaet Park og Anlegg AS. Graving i området Tandbegveien – Bråtenveien ventes avsluttet innen ferien. Granveien er påbegynt, og det vil graves frem til nummer 12-18 innen ferien. Det vil pågå redusert aktivitet i uke 28. I ukene 29 og 30 vil anlegget være feriestengt. Park og Anlegg vil sørge for at området har god framkommelighet og ryddet etter beste evne i tiden det er feriestengt.
Mars 2018 Informasjonsmøte for berørte beboere er avholdt.
September 2017 Park og Anlegg AS er tildelt prosjektet. Oppstart av prosjektet er flyttet til vår 2018 grunnet utfordringer med bratt terreng, og bedre flyt i prosjeket sommerhalvåret. Prosjektet vil bli utført sommerhalvåret i 2018 og 2019. Man vil også i større grad unngå mulighet for fryste vannledninger.
Juni 2017 Prosjektet er lagt ut på Doffin.no. Tilbudsfrist for entreprenører er satt til 14. august 2017.

 

Fenstad Auto - Frilset

Om prosjektet

Det skal etableres ny vannledning Ø160mm. 

 • Kart
 • Total lengde 6500 meter vannledning
 • Anleggstid 2019

Bakgrunn for prosjektet er at hovedvannledningen på strekningen er fra 1950-tallet og må skiftes, samt at det er behov for brannvannsdekning. Samtidig vil det bli vurdert å etablere spillvannsledning i samme grøft, for tilknytning av nærliggende eiendommer. Det vil bidra til bedre vannmiljø hvor gamle slamavskillere(septiktanker) forurenser på de enkelte eiendommene i dag. 

Det vil bli etablert spillvannspumpeledning på strekningen Fenstad Auto - Ålandsvegen for fremtidig avkloakkering av nærliggende eiendommer.

Prosjektet har blitt fremskyndet iht. opprinnelig plan for rehabilitering pga. større brudd og lekkasjer. Tidligere oppstart enn 2019 vil bli vurdert.

 

Fremdrift

Dato Merknad
Mars 2018

Prosjektering pågår.

 

Fjellfotvegen overvann

Om prosjektet

Dagens korrugert Stålrør på 300- 500 mm fra 1970- tallet skal rehabiliteres. 

 • Kart
 • Totalt lengde 600 m overvannsledning
 • Anleggstid 2019
 • Ny asfalt Fjellfotvegen

Bakgrunn for prosjektet er at overvannsledningen langs Fjellfotvegen er i dårlig fatning og denne må rehabiliteres. Strekningen er på ca. 600 meter og består av betong og galvanisert stål på 300-500mm. Vann- og avløpsledninger skal rehabiliteres i samarbeid med Årnes vannverk der de går i samme grøft som overvannsledningen. 

Forventet oppstart av arbeidet er i første kvartal 2019. 

 

Fremdrift

 Dato Merknad 
Februar 2019 Oppstart arbeider. Anslått anleggstid 10 måneder. Arbeidet er tildelt Rønningen Maskin AS. Fremkommeligheten vil bli redusert og omkjøring vil bli skiltet.
Januar 2019 Prosjektering er ferdig.
August 2018 Prosjektering pågår.

 

Funnefoss pumpestasjon

Om prosjektet

Funnefoss pumpestasjon har behov for et nytt nødoverløp. Overløpet skal flyttes vestover og ut til hovedstrømmen i Glomma.

 • Kart
 • Total lengde 250 meter overløpsledning
 • Anleggstid 2018

Bakgrunn for prosjektet er at dagens overløp går ut ved badeplass og er knekt. Overløpet påvirker badeplassen. Det vil bli vurdert forskjellige tekniske metoder, samt å skifte pumper samtidig.

 

Fremdrift

Dato Merknad
Mars 2018

Prosjektering pågår. Det må utføres dykkerundersøkelse i Glomma for å kartlegge trase for nødoverløp. 

Foreløpig fremdrift tilsier utlysning på doffin.no i juni 2018 og gjennomføring i 2018.

 

Overvann Kampå

Om prosjektet

Dagens korrugerte stålrør på 400mm fra 1970-tallet skal rehabiliteres.

 • Kart
 • Total lengde 1500 meter vann,- spillvanns- og overvannsledninger
 • Anleggstid 2018 - 2019
 • Bekkeåpning vurderes

Bakgrunn for prosjektet er at overvannsledningen må rehabiliteres. Deler har rustet filler og det kan være behov for økning av dimensjon. Tilstanden må kartlegges nærmere, og det kan være aktuelt å skifte vann- og spillvannsledninger i samme grøft samtidig. På nedre del av strekningen i Duelia kan det være aktuelt med bekkeåpning. 

 

Fremdrift

Dato Merknad
Mars 2018

Prosjektering pågår.

 

Vormsund - Finstadteiet del 2

Om prosjektet
 • Kart
 • Total lengde ca. 2700 meter vannledning
 • Fiber i samme trase
 • Anleggstid 2019

Prosjektet omfatter rehabilitering og oppdimensjonering av gammel støpejernsledning på ca. 2700 m, fra Finstadeiet til Vormsund. I tillegg skal prosjektet omfatte legging av fiberledning i samme trase for å forbedre brebåndsdekningen i området.

Bakgrunn for prosjektet er at hovedvannledning på strekningen er fra 1950 tallet som har forårsaket mye lekkasjer, samt at det er behov for å øke brannvannsdekningen i området. Samtidig vil det bli vurdert å etablere spillvannsledning i samme grøft, for tilknytning av nærliggende eiendommer. Det vil bidra til bedre vannmiljø hvor gamle slamavskillere(septiktanker) forurenser på de enkelte eiendommene i dag.

Arbeidet er prosjektert som et tradisjonelt gravearbeid, men med opsjon på alternative metoder; utblokking eller styrtboring. Valg av disse metodene kan medføre redusert massetransport, reduserte ulemper tilknyttet støv og støy og har dessuten normalt en raskere gjennomføringstid enn tradisjonell graving.

Forventet oppstart av arbeidet er første kvartal 2019. Prosjektet har blitt fremskyndet iht. opprinnelig plan for rehabilitering pga. større brudd og lekkasjer.

 

Fremdrift

Dato Merknad
November 2018 Prosjektering er ferdigstilt og prosjektet er lagt ut på doffin.no.

 

Vormsund - Roterud

Om prosjektet

Vormsund - Roterud består av to deler. Rehabilitering av eksisterende vannledning langs E16, samt etablering av spillvannsledning for avkloakkering av eiendommene på samme strekning.

 • Kart
 • Total lengde 6600 meter vann- og spillvannsledninger (ca. 3300m av hver)
 • Avkloakkering av ca. 74 eiendommer
 • Anleggstid 2018 - 2019

Bakgrunn for prosjektet er at hovedvannledningen på strekningen er fra 1950-tallet og må skiftes, samt at det er behov for økt brannvannsdekning. Samtidig vil det etableres spillvannsledning i samme grøft, for tilknytning av nærliggende eiendommer. Det vil bidra til bedre vannmiljø hvor gamle slamavskillere(septiktanker) forurenser på de enkelte eiendommene i dag. 

 

Fremdrift

Dato Merknad
Mars 2018 Prosjektering pågår.

 

Årnes vest for Glomma

Om prosjektet

Årnes vest for Glomma er flere prosjekter samlet under ett. Det skal etableres rundkjøring i krysset Vormsundvegen x Hvamsvegen, legges nye strømkabler, spillvannsledninger og etableres fortau. 

 • Kart
 • Total lengde 1300 meter spillvannsledning, inkludert ny pumpestasjon og kryssing av Glomma
 • Avkloakkering av ca. 35 eiendommer
 • Anleggstid 2018 - 2019
 • Flere aktører i flere prosjekter
 • Utfordrende grunnforhold

Bakgrunn for prosjektet er avkloakkering av husstandene i området. Det har vært et sterkt ønske av husstandene om tilknytning til kommunalt avløpsnett i lengre tid. Det vil bidra til bedre vannmiljø hvor gamle slamavskillere(septiktanker) forurenser på de enkelte eiendommene i dag. 

I påvente av gjennomføring iht. vedtatt hovedplan for vann og avløp har flere behov meldt seg:

 • Statens vegvesen skal etablere rundkjøring i 2018 - 2019 pga. trafikkmendge og ulykker i dagens kryss
 • Hafslund skal legge om strømforsyning i området grunnet ras i 2016 som påvirket luftlinjer sør for området
 • Nes kommune skal etablere fortau på strekningen krysset Vormsund x Hvamsvegen til Årnes bru iht. kommuneplan
 • Det er et kjent rasområde(kvikkleire) og prosjektering må ivareta dette på en god måte for området. Prosjekterende er i dialog med NVE

 

Fremdrift

Dato Merknad
Mars 2018

Prosjektering pågår.

VA-prosjekter 2018 

Auli del 2

Om prosjektet

Auli del 2 består av ledningsnett i Tandbergvegen, Granvegen og en del av Fjellvegen. 

 • Kart
 • Total lengde 3600 meter vann-, spillvanns-, og overvannsledninger (1200m av hver)
 • Omfattende prosjekt på boligfelt med mange berørte
 • Anleggstid 2018-2019

Bakgrunn for prosjektet er eldre ledningsnett fra 1960-tallet i dårlig forfatning. Spillvannsnettet får store mengder innlekk av fremmedvann, og spillvann lekker ut av de dårlige betongledningene. Prosjektet utføres i samarbeid med Årnes vannverk, som skifter ut vannledningene.

Det etableres fortau på deler av strekningen i Tandbergvegen.

 

Fremdrift

Dato Merknad
November 2018

Oppdatert informasjon om prosjektet:

 

Rehabiliteringen av VA prosjektet i Granveien – Tandbergveien er nå kommet forbi krysset Tandbergveien-Fjellveien. For Granveien, har det dessverre vært stille i flere uker, etter at det ble funnet gammel udetonert dynamitt, som har ligget der siden feltet ble bygget.


Dette er naturligvis godt nytt for alle som bor i Fjellveien. Nå vil det være mulig å kjøre ut av området ned Tandbergveien. Som tidligere beskrevet er det en del uforutsette ting som dukker opp under bakken, slik at fremdriften tar tid. Tandbergveien vil nå fremover være stengt for gjennomkjøring på oversiden av dette krysset. Som tidligere annonsert, er det skilt i området som opplyser om hvor veien er stengt.


Når det gjelder Granveien, vil det bli sakte fremdrift fremover. Som kjent, det ble i oktober funnet gammel dynamitt i veioppbyggingen, denne stammer fra den gangen veien ble bygget. Dette ble behørig meldt inn til politi og DSB. Et av sikkerhetstiltakene som måtte utføres er skuddsikkert glass i gravemaskinen. Dette er nå på plass. Videre er det en del øvrige restriksjoner, og tiltak som må følges for å sikre sikkerheten. Dette betyr betydelig mer forsiktig fremdrift, enn det som er planlagt. Byggherre og entreprenør vil vurdere behov for hvor lenge utvidede sikkerhetstiltak vil være påkrevet. Nå må inntil videre bl. a. arbeidet stoppes opp når folk passerer. Entreprenøren har også mer vakthold på plass under graving. Det er svært viktig å følge veiledning fra entreprenør ved ferdsel i området. Sikkerhet kommer alltid først, og det er viktig at sikkerheten ivaretas på en god måte, både for de som jobber og de som ferdes i området. Hittil har vi unngått skader, og målet er at vi skal unngå det. Vi fortsetter å sende ut UMS (korte beskjeder på sms) som går til beboere som vil være direkte berørt, og ved å oppdatere vår informasjon på denne nettsiden. Så lenge været er såpass mildt som nå, fortsetter jobben med de resursene som nå er i drift. Blir vinteren strengere, snø, og lave temperaturer, vi driften kunne bli redusert for en periode. Da vil i så fall groper graves igjen og veien åpnes for gjennomkjøring.


Av ovennevnte grunner ligger entreprenøren litt etter fremdriftsplanen. Derfor vil de fortsatt ikke ha mulighet til å tilby grunnere private oppdrag med å fornye stikkledninger. Det blir forberedt stikk på utsiden av veien, slik at disse kan påkobles i ettertid. Dersom Park og Anlegg på et senere tidspunkt vil ha mulighet for å påta seg private jobber vil vi informere om dette på denne nettsiden.


Utfordringer med tilkomst til private eiendommer, blir stort sett løst nå. Park og Anlegg setter pris på tilbakemeldinger dersom dere har innspill til hvorledes ting kan gjøres på beste måte. Dette er et krevende prosjekt, det er kupert, trangt og mye fjell. Vi setter stor pris på den tolmodighet og fleksibilitet som utvises. Dersom dere ønsker å komme i kontakt med oss, er vi tilgjengelige på mail;

Park og Anlegg AS; kjell.holm@park-anlegg.no
Nes kommune; kjartan.Knutsen@nes-ak.kommune.no

 

September 2018

Vedrørende trafikkavvikling Tandbergvegen/Granvegen.

Her ligger et oversiktskart over stengt veg.

Tandbergvegen er stengt for biltrafikk. Det vil bli opprettholdt gangpassasje på utsiden av anleggsgjerdet.

Det vil foregå sprenging og graving langs Granvegen fra 18.09.2018. Vegen vil være stengt fra husnr 12 for både biltrafikk og myke trafikanter.

Disse arbeidene vil flytte seg daglig ettersom arbeidet utføres og vegen vil bli åpnet for flere.

Juli 2018 Rehabiliteringen av VA prosjektet i Granveien – Tandbergveien er nå godt i gang med anleggsfirmaet Park og Anlegg AS. Graving i området Tandbegveien – Bråtenveien ventes avsluttet innen ferien. Granveien er påbegynt, og det vil graves frem til nummer 12-18 innen ferien. Det vil pågå redusert aktivitet i uke 28. I ukene 29 og 30 vil anlegget være feriestengt. Park og Anlegg vil sørge for at området har god framkommelighet og ryddet etter beste evne i tiden det er feriestengt.
Mars 2018 Informasjonsmøte for berørte beboere er avholdt.
September 2017 Park og Anlegg AS er tildelt prosjektet. Oppstart av prosjektet er flyttet til vår 2018 grunnet utfordringer med bratt terreng, og bedre flyt i prosjeket sommerhalvåret. Prosjektet vil bli utført sommerhalvåret i 2018 og 2019. Man vil også i større grad unngå mulighet for fryste vannledninger.
Juni 2017 Prosjektet er lagt ut på Doffin.no. Tilbudsfrist for entreprenører er satt til 14. august 2017.

 

Flytting av Ringnes pumpestasjon

Om prosjektet

Ringnes pumpestasjon står ved Haga jernbanestasjon. 

Pumpestasjonen har dårlig kapasitet (ved snøsmelting og mye nedbør) og er flomutsatt. Når det kommer mye vann inn på stasjonen, går vannet i overløp og rett ut i Glomma.

Ved å øke kapasiteten på stasjonen og flytte denne, vil dette avlaste neste pumpestasjon. 

Det vil legges om ledninger i området.

 

Fremdrift

Dato Fremdrift
Januar 2018 Prosjektet er i gang, og avsluttes juni 2018.
November 2017 Prosjektet er tildelt Rønningen Maskin AS. 
Oktober 2017 Prosjektet er lyst ut på doffin.no.
Juni 2017 Prosjektering pågår. 

 

Spillvannsledning Uvesund-Hunstadvegen

Om prosjektet

Det skal etableres ny spillvannsledning og pumpestasjon i Hunstadvegen.

Bakgrunn for prosjektet er at boliger i området har septiktank med utslipp til elv, men betaler abonnementsgebyrer for tilknytning. 

 

Fremdrift

Dato Fremdrift
Mars 2018 Prosjektet starter opp, og avsluttes juni 2018. Overtakelse av anlegget vil skje samtidig med prosjektet Movegen.
Desember 2017 Prosjektet i Movegen starter opp. Dette prosjektet følger fortløpende.
Oktober 2017 Prosjektet er tildelt Isachsen Anlegg AS. Det samme gjelder prosjektet Movegen.
September 2017 Prosjektet er utlyst på doffin.no. I samme entreprise ligger også prosjektet Movegen, som betyr at samme entreprenør vil tildeles begge prosjektene. 
Juni 2017 Prosjektering pågår.

 

Vann og avløp Movegen, Fenstad

Om prosjektet

Ny veg og nye vann- og avløpsledninger og pumpestasjon blir etablert i Movegen i Fenstad.

 • Kart
 • Total lengde 1350 meter vann-, spillvann- og overvannsledning (450m av hver)
 • Fiber

Bakgrunn for prosjektet er innspill fra innbyggere i Åland og omegn 30.04.2016 i høringsperioden av hovedplanen for VA. Vannledning langs Movegen fra 1950-tallet. VA-prosjektet ble tatt inn i planen som følge av innspillet og ses i sammenheng med prioriteringsliste for de kommunale vegene, samt rehabilitering av Kårstad bru.

Vannledningen rehabiliteres og spillvannsledninger legges nytt. Det legges til rette for tilknytning av beboere langs Ålandsvegen som har private avløpsrenseanlegg i dag.

Det legges trekkerør for fiber samtidig.

 

Fremdrift

Dato Merknad
Desember 2017

Prosjektet starter opp og avsluttes i mars 2018. Overtakelse av anlegget vil skje samtidig med prosjektet Spillvannsledning Uvesund-Hunstadvegen.

Oktober 2017

Prosjektet er tildelt Isachsen Anlegg AS. Det samme gjelder prosjektet Spillvannsledning Uvesund-Hunstadvegen.

September 2017

Prosjektet er utlyst på doffin.no. I samme entreprise ligger også prosjektet Spillvannsledning Uvesund-Hunstadvegen, som betyr at samme entreprenør vil tildeles begge prosjektene. 

Juni 2017

Prosjektering pågår.

Mai 2017

Planen om å se VA-prosjektet i sammenheng med prioriteringsliste for kommunale veger og rehabilitering av Kårstad bru er endret. Det er avdekket utfordrende grunnforhold i området. Fundamenteringen til Kårstad bru må utredes grundigere, og det må gjøres en utvidet geoteknisk prosjektering for å sikre bruas stabilitet.

Prosjektet deles slik at vann- og avløpsledninger og pumpestasjon etableres først, på utsiden av vegen, grunnet usikkerheten rundt grunnforholdene for ny bru.

Rehabilitering av Kårstad bru og Movegen tas det stilling til når omfanget av nødvendig prosjektering og kostnadene rundt dette er avklart.

VA-prosjekter 2017

Betel - Auli

Om prosjektet

Vann- og avløpsledninger blir rehabilitert langs Aulivegen mellom Betel og Aulifeltet.

 • Kart
 • Total lengde 2200 meter vann- og avløpsledninger (1100m av hver)
 • Samarbeid med Statens vegvesen og Årnes vannverk
 • Skiftes i forbidelse med ny gang- og sykkelveg

Dagens ledninger består av asbest-ledninger fra 1970-tallet. Dimensjonene er 225mm på begge ledninger, og disse dimensjonene videreføres. Avløpsledningen er en pumpeledning som fører avløpet fra Aulifeltet mot Haga. Årnes vannverk leverer vann i området.

Utskiftingen utløses av ny gang- og sykkelveg på strekningen og ombygging av krysset ved Betel. Samtidig blir det ombygging av krysset Skredderstuvegen. 

 

Fremdrift

Dato Merknad
November 2017 Prosjektet er avsluttet og det er etablert nye ledninger på strekningen.
Juni 2017 Entreprenørene Steg entreprenør og Rønningen Maskin er valgt for rehabiliteringen. Deler av strekket skal utføres med styrt boring.
April 2017 Infomøte med grunneiere på strekningen som det skal skiftes vann- og avløpsledninger.

 

Vannledning Kampå-Låvegg

Om prosjektet

Vannledningen fra Kampå i Fenstad til Låvegg på Brådud skal rehabiliteres.

 • Kart
 • Total lengde 4000 meter med ny vannledning
 • Dimensjon 225mm, med tilhørende kummer og anboringer av stikkledninger.

Gammel ledning er fra 50 tallet, og her er dimensjonen 150mm.  Det benyttes styrt boring på strekningen  Låvegg til Vorma, ca. 1700 meter, og forøvrig der ledningen går i dyrket mark. Dette for å minimere belastningen av anleggsarbeidet for grunneier.

Elvekryssing av Vorma ca. 200 meter, skjer som tradisjonell sjøledning på bunn, med synkelodd av betong. Fra nordsiden av Vorma og frem til Kampå er det en kombinasjon av noe graving, og boring, ca 2000 meter. Ledningen ligger langs gammel trase på sydsiden av Vorma mens den på nordsiden vil få en ny trase i forhold til den gamle ledningen.

Oppgraderingen vil sikre fremtidig vannforsyning til Brårud.

 

Fremdrift

Dato Merknad
Juni 2017 Avsluttende arbeider pågår.
Januar 2017 Oppstart av prosjektet.

 

VA-prosjekter 2016

Overføringsledning spillvann Årnes-Fjellfoten

Om prosjektet

Det er blitt lagt ny overføringsledning for spillvann fra Løkenporten i Årnes til Fjellfoten renseanlegg.

 • Kart
 • Total lengde 4200 meter
 • Dimensjon er 355mm
 • Prosjektet inkluderer totalt 29 nye kummer, og en ny pumpestasjon i Høieveien

Fra Løkenporten til Høieveien pumpestasjon er det ca 1150 meter, her ble gammel ledning utvidet dels med graving, men også alternative metoder som utblokking og styrt boring. Fra Høieveien pumpestasjon ned til Fjellfoten renseanlegg er det ca. 3000 meter, hvorav 2500 meter er sjøledning i Glomma. Her er det lagt ny ledning med styrt boring ut i Glomma, og kryssing av jernbane med rørpressing.

Prosjektet hadde et budsjett på 25 mill, og ble fullført under budsjetkost.

 

Vannledning Stang-Finstadteiet

Om prosjektet

Vannedningen som ligger langs Røaveien har blitt rehabilitert.

 • Kart
 • Total lengde 4000 meter
 • Diameter 225mm med tilhørende brannkummer og anboringer av stikkledninger

Jobben var prosjektert som en tradisjonell gravejobb, men med opsjon på alternative metoder, utblokking eller styrt boring. Nes kommune valgte en løsning med utblokking av den eksisterende ledningen som hadde diameter 100mm.

Valgt metode ga en besparelse på ca 40%  i forhold til tilbudene på tradisjonell graving.

Metoden ga i tillegg mye mindre skader på dyrket mark, og er i tillegg en langt mer miljøvennlig metode enn tradisjonell graving.

VA-prosjekter 2015

Auli - Fjellvegen/Lyngvegen

Om prosjektet


Informasjon om prosjektet
Årnes Vannverk SA skal gjennomføre rehabilitering av vannledninger langs Fjellvegen på Auli. I den forbindelse vil også Nes kommune rehabilitere sine avløpsledninger som ligger langs Fjellvegen. Dagens ledningsnett er fra 1960-tallet og er i dårlig stand. Rønningen Maskin AS er entreprenør for prosjektet.

Se kart som viser plassering av ledningene og ledningenes status, riggplass og alternativ plassering av fordrøyningsbasseng. Ledningstraséen som skal rehabiliteres strekker seg fra enden av Fjellvegen til Lyngvegen.


Riggplassen vil bli brukt under anleggsperioden som mellomlager for utgravingsmasser og plass for brakker, materialer og maskiner. Gangvegen mellom riggplassen og Fjellvegen vil bli brukt som anleggsveg under anleggsperioden. Helt sør i enden av Fjellvegen vil det bli utformet fordrøyningsbasseng for overvann som tidvis skaper problemer i området.

Ulemper for beboere
Prosjektet vil omfatte graving og flytting av masser. Man må regne med ulemper i anleggsperioden som redusert adkomst til eiendommene, støy i arbeidstid og søl og støv fra området. Resultatet ved prosjektets slutt vil være bedre vannforsyning, bedre avløpstransportering, bedre overvannshåndtering og bedret adkomstveg til eiendommene.
Entreprenøren vil varsle på forhånd om hendelser som midlertidig utkobling av vann og midlertidig vegsperring fortløpende til de direkte berørte.
Anleggsarbeidene begynner våren 2015 og vil avsluttes rundt oktober 2016. Private stikkledninger som må rehabiliteres må forholde seg til egen frist i pålegg.

Fremdrift

Dato Merknad
01.05.2017 Kjørebane i Lyngvegen asfalteres.
12.07.2016 Kjørebane i Fjellvegen asfalteres.
14.06.2016 Varsel om pålegg om oppgradering av private stikkledninger er sendt ut til Lyngvegen.
08.06.2016 Nødetater er varslet om stengt vei (Lyngvegen) i perioder.
30.05.2016 Revidert fremdriftsplan. Fjellvegens kjørebane asfalteres i juli 2016. Vann- og avløpsledninger vegbanen i Lyngvegen frem til første nedkjøring til Auli skole ferdigstilles før skolestart 2016.
11.04.2016 Arbeidene starter opp igjen 11.04.2016 etter en lengre pause. Videre planlagt fremdrift er å bli ferdig med arbeidene i Fjellvegen før sommeren.
Videre vil arbeider i deler av Lyngvegen ferdigstilles før skolestart 2016. 
01.02.2016 Arbeidene i Fjellvegen er stanset/utsatt grunnet kulde og tele. Foreløpig til 22. februar 2016. Se for øvrig Årnes Vannverks hjemmeside. 
22.12.2015 Prosjektet utvides 200 meter i Lyngvegen. Informasjonsbrev fra Årnes Vannverk. 
23.10.2015 Pålegg om oppgradering av privat vann- og avløpsanlegg er sendt ut.
23.09.2015 Revidert fremdriftsplan. Fjellvegen er åpen for personbiltrafikk hvis anleggsskiltene ved innkjøringen til Fjellvegen er dekket til med svart plast.
11.09.2015 Arbeidene er ikke kommet langt nok til at Fjellvegen kan holdes åpen for personbiltrafikk i førstkommende helg. Omkjøring via gangvegen mellom Tandbergvegen-Fjellvegen som tidligere.
04.09.2015 Pålegg fra kommunen - Hva gjør jeg?:
Først har det blitt sendt ut varsel om pålegget som kommer. Du trenger ikke foreta deg noe. Ønsker du likevel å gjøre noe, ta kontakt med en entreprenør/rørlegger for tilbud på oppgraderingen. Stikkledninger som er like gamle som kommunen sine ledninger må oppgraderes. Er du uenig må du dokumentere tilstanden selv. Dette kan også gjøres av entreprenør. Arbeidet må koordineres med utskifting av vannledninger av Årnes Vannverk.
Når pålegget kommer må du utføre oppgradering i løpet av ett år. Det mest praktiske er å gjøre dette i forbindelse med gravearbeidene i området. Avventer du å gjøre noe som helst tar Rønningen på stedet kontakt for å høre hva du ønsker å gjøre.
04.09.2015 Framdrift:
Arbeidene pågår i Fjellvegen. Hovedledningene i vegbanen skiftes ut hele strekningen, før stikkledningene til eiendommene skiftes. Entreprenør Rønningen tar kontakt med hver enkelt underveis før eiendommen blir berørt.
Arbeidene med hovedledningen vil vare frem til november. Deretter vil fordrøyningsbassenget etableres. Arbeidene med stikkledningene kan påbegynnes i desember/januar 2016. Arbeidene med asfaltering skjer våren 2016.
Framkommelighet:
Følg med på skiltene ved innkjøringen til Fjellvegen. Fjellvegen er alltid åpen for gangtrafikk. Fra og med 11. september 2015 vil Fjellvegen være åpen for personbiltrafikk i helgene. Da vil lysreguleringen være slukket mellom Tandbergvegen-Fjellvegen, og anleggsskiltene være dekket til. På kveldstid i uka må man benytte gangvegen. Større kjøretøy må benytte stien mellom Utsikten-Fjellvegen. Parkering blir hvor det normalt parkeres, med unntak av når arbeidene foregår rett utenfor hver eiendom. Da må man parkere langs vegkantene nedenfor eller ovenfor eiendommen. Ta hensyn til fotgjengere.
04.09.2015 SMS (UMS) fra Årnes Vannverk sendt ut til berørte.
20.08.2015 Varsel om pålegg om oppgradering av privat vann- og avløpsanlegg er sendt ut. 
13.07.2015 Ferie. Anleggsområdet står stille uke 29-30-31.
01.07.2015 Byggemøte 5. Framdrift: Utskifting av ledningene i Lyngvegen er ferdig, og arbeidene fortsetter i Fjellvegen uke 32.
06.07.2015 Nødetatene er varslet om avstenging i Fjellvegen.
03.06.2015 Vegtrasé når arbeidene er ferdig. Etableres våren 2016.
13.04.2015 Oppstart av prosjektet ved Lyngvegen.
09.04.2015 Infomelding sendt til beboere på hele Auli.
30.03.2015 Informasjonsskriv vedr. prosjektet 
23.02.2015 Igang med rydding av skog rundt skolen for anleggsarbeid. Etablert riggplass.
12.02.2015 Åpent møte med berørte beboere kl 19:00, Auli skole.

 

Oppsalenga pilrenseanlegg

Om prosjektet

Prosjektet

Oppsalenga i Skogbygda i Nes kommune ble etablert som et boligfelt for åtte hus på slutten av 1960-tallet. To av husene her ble bygget før Lov om vern mot vannforurensing trådte i kraft på 1970-tallet, det vil si bygget uten strenge krav til avløpsløsning. I etterkant ble det ønsket å bygge flere hus her, men da med strengere krav til avløpsløsning. Det ble etablert en midlertidig kommunal slamavskiller begrenset for tre hus, og videre utbygging forutsatte på den tiden en permanent, godkjent løsning. Dette ble ikke realisert, derfor ble det aldri noe permanent avløpsanlegg, og er det kun tre hus idag på Oppsalenga, pluss et damhus nede ved Uåa med eget renseanlegg.

Eiendommene betaler som følge av den kommunale løsningen kommunale avgifter. Kommunen er da pliktig å vedlikeholde eller oppgradere anlegget til å tilfredsstille dagens tekniske krav og rensekrav. Dette ble prioritert i 2013/2014, som også sammenfaller med EUs vanndirektivs stadig økende fokus på vannmiljø, som Norge er forpliktet til å følge.

Valg av nytt renseanlegg ble økonomisk og faglig vurdert. Ut i fra økonomiske forhold var det her ikke aktuelt å knytte seg til resten av det kommunale ledningsnettet tilknyttet Fjellfoten renseanlegg (Oppsalenga ligger kilometer unna dette nettet), så man måtte finne en alternativ løsning. Ut i fra grunnundersøkelser var det ikke aktuelt med infiltrasjonsanlegg, som tradisjonelt er den beste renseløsningen. Dermed måtte det velges en annen løsning som renser godt nok.
Valget falt på et pilrenseanlegg, som er en bærekraftig måte å håndtere avløpsvannet på. Denne typen anlegg er utbredt i Danmark. I Norge er det per 2015 kun tre kjente mindre private anlegg og ett kommunalt av denne typen. Ettersom dette ikke er utbredt i Norge har fagmiljøer rundt vist interesse for prosjektet.

Anlegget

Anlegget er dimensjonert for fem boliger (15 pe). Det er et lukket anlegg, altså med tett bunn, uten utslipp. Spillvannet (kloakken) renner først gjennom en slamavskiller hvor slammet (fast stoff, papir, fett osv.) blir igjen, og det tynne vannet renner videre til en pumpekum hvor vannet blir pumpet inn i anlegget. Alt vann fra kloakken og regnvann som faller på anlegget tas opp av piltræne som forbruker næringen og fordamper vannet. Når det er frost magasinerer anlegget alt vannet.

Totalt areal på anlegget er ca. 750 kvadratmeter (to basseng på 8x54 meter og 8x40 meter). Anlegget er beplantet med ca. 1.400 pilstiklinger som blir ca. 5 meter høye i løpet av 2 – 3 år. Piltrærne som vokser opp skal skjæres ned jevnlig, og kan brukes som brensel. Det er ingen lukt fra anlegget. Anlegget vedlikeholdes etter egen serviceavtale.
Anlegget er prosjektert av Center for Recirkulering/Pilerensing DA, bygget av Rønningen Maskin AS og eies og driftes av Nes kommune. Det er per oktober 2015 tre boliger tilknyttet anlegget.

Informasjon
- Kart
- Hjemmeside til prosjekterende firma
- Hjemmeside til utførende firma
- Avisartikkel Raumnes, 11. juli 2015
- Avisartikkel Romerikes Blad, 14. juli 2015
- Informasjonsbrosjyre om pilrenseanlegg
- Informativ video av prinsippet (dansk)
- En kort presentasjon av pilrenseanlegg

Fremdrift

Dato Merknad
Mai 2016  Sluttbefaring, evaluering og mangler ved overlevering utbedret mai 2016.
September 2015 Arbeidene med anlegget følges opp nøye for å kunne dokumentere relevante opplysninger i ettertid.
August 2015 Rehabilitering av stikkledninger og hovedledninger tilknyttet.
Juni 2015 Byggetillatelse gitt, og arbeidene startet opp.
Mai 2015 Utslippstillatelse gitt.
Februar 2015 Prosjekteringsgrunnlag ferdig. Siste forberedelser gjøres.
November 2014 Beboere tilknyttet anlegget orienteres om anlegget, og må melde tilbake vannforbruk, som vil påvirke prosjekteringsgrunnlaget.
September 2014 Befaring med prosjekteringsfirma hvor anlegget skal ligge og gjennomgang av prosjekteringsgrunnlag. Tilbakemeldinger fra danske og norske eiere.
Økonomiske og faglige vruderinger gjøres. Avklaringer med grunneier, og det avklares internt at denne typen anlegg skal erstatte det gamle anlegget og bygges neste år.
Juli 2014 Forberedende arbeider startet opp. Kontakt med porsjekteringsfirma og eiere av samme type anlegg for å sikre at løsningen fungerer. Det ble undersøkt muligheter for å kunne benytte seg av et slikt anlegg i Nes.
Juni 2013 Det eksisterende anlegget ble kartlagt og klargjort for oppgradering. Grunnundersøkelser utført og anbefalte løsninger gitt.

24. juli 2015

13. september 2015

4. oktober 2016

17. oktober 2016

10. juni 2015


Publisert: 04.11.2016 14:55:38
Sist endret: 26.01.2023 12:55